abd haberleri canlı haber
Biyografi

Ahmet Yaşar Ocak kimdir? Ahmet Yaşar Ocak hayatı ve biyografisi nedir? Ahmet Yaşar Ocak kitapları nelerdir?

Türk Sûfîliğine Bakışlar adlı eserin müellifidir. Yozgat’ta doğdu. Babası esnaftan Hüseyin ve büyük dedesi taşra âlimlerinden ve şeyhlerinden Molla Osman’dır. Ailenin Ocak soyadını alması, Molla Osman’ın hastalara şifa veren, halk dilindeki söylenişiyle “ocakzâde” olmasıyla ilişkilendirilir. İlk ve orta öğretimini Yozgat’ta tamamladıktan (1963) sonra İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne girdi. Enstitünün son sınıfında iken dışarıdan lise bitirme sınavlarını başararak Bakırköy Lisesi’nden mezun oldu ve 1967’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne kaydoldu. Burada Tayyip Gökbilgin, Nejat Göyünç, Fikret Işıltan, Cengiz Orhonlu, Şehabettin Tekindağ, Münir Aktepe ve Oktay Aslanapa gibi dönemin ünlü hocalarından dersler aldı.

Mezuniyetini takiben kısa süre Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde meslek dersleri öğretmenliği yapan Ocak, 1972’de asistanlık sınavını kazanarak Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne girdi. Yüksek lisansını Osmanlı İmparatorluğu’nda Zâviyeler (17. Yüzyıl) başlıklı teziyle tamamladıktan sonra 1974’te kazandığı bursla doktora eğitimini yapmak üzere Strasbourg’a gitti. Doktorasını Babâîler İsyanı başlıklı teziyle Strasbourg Üniversitesi’nde yaptı ve 1978’de Hacettepe Üniversitesi’ndeki görevine döndü.

Üniversitede lisans ve lisansüstü düzeyde bilhassa İslâm tarihi ve medeniyeti, klasik dönem Osmanlı tarihi ile ilgili dersler vermeye başlayan Ocak, 1983’te Bektaşi Menakıbnâmelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri adlı teziyle doçent, 1988’de de profesör unvanını aldı. Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde uzun yıllar görev yapan, çok sayıda öğrenci yetiştiren Ocak, 2013 yılında emekli oldu. Hâlen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih Bölümü’ndeki görevini sürdürmektedir.

“Türk Tarihinde İslâmiyet” genel başlığıyla tanımlanabilecek önemli problematik meseleler üzerinde çok sayıda bilimsel çalışmalar yapan Ahmet Yaşar Ocak’ın, M. Fuad Köprülü ile başlayıp Abdülbâki Gölpınarlı ve Irene Mélikoff ile devam eden çizginin günümüzdeki temsilcisi olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda Ocak, üzerinde pek çalışılmayan dinî konuları ve zümreleri, sorgulayıcı ve analitik bir metotla ele almış ve bu konuların sosyolojik, folklorik ve tarihî altyapısı ile toplumsal etkilerini ve günümüze yansımalarını incelemiştir.

Kitapları

Babâiler İsyanı, İstanbul 1980 (geliştirilmiş versiyonu 1996);

Veysel Karanî ve Üveysîlik, İstanbul 1982;

Bektaşî Menâkıbnâmelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri, İstanbul 1983;

La Revolte Baba Resul, Ankara 1989;

Türk Folklorunda Kesikbaş, Ankara 1989;

İslâm ve Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas Kültü, Ankara 1990;

Osmanlı İmparatorluğu’nda Marijinal Sûfîlik: Kalenderîler, Ankara 1992;

Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, Ankara 1992;

Elvan Çelebi, Menâkıbü’l-Kudsiyye fî Menâsibi’l-Ünsiyye, Ankara 1995 (İsmail Erünsal ile birlikte);

Türk Sûfîliğine Bakışlar, İstanbul 1996;

Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler, İstanbul 1998;

Türkler, Türkiye ve İslâm, İstanbul 1999;

Sarı Saltık, Ankara 2002;

Türkiye Sosyal Tarihinde İslâmın Macerası, İstanbul 2010;

Osmanlı Sufîliğine Bakışlar, İstanbul 2011;

Ortaçağlar Anadolu’sunda İslâm’ın Ayak İzleri, İstanbul 2011;

Yeniçağlar Anadolu’sunda İslâm’ın Ayak İzleri, İstanbul 2011;

Dede Garkın & Emirci Sultan, İstanbul 2011;

Perspectives and Reflections on Religious and Cultural Life in Medieval Anatolia, İstanbul 2012;

L’Autre Visage de l’Islam dans l’Historie Sociale de Turque, İstanbul 2013.

Haşim ŞAHİN

KAYNAKÇA

Ahmet Yaşar Ocak; “Osmanlı Tarihi Âşığı Bir Esnaf: Babam Hüseyin Ocak”, Oğullar ve Babaları, (haz. A. N. Turan-G. Y. Demir), İstanbul 2010, s. 119-130; Salih Özbaran, “Osmanlı Tarihinde İslâm ve Ahmet Yaşar Ocak Farkı”, Toplumsal Tarih, sayı 213 (Eylül 2011); Haşim Şahin; “Arı Kovanına Çomak Sokan Tarihçi: Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak”, Chronicle, S.20, (2013), s. 76-83.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al