abd haberleri canlı haber
Kitaplık

Miftahu’d-Dekaik fi Beyani’l-Futuvve ve’l-Hakaik kitabı nedir?

Türkçe Fütüvvetnâmeler arasında en fazla nüshasına rastlanan, fütüvvet erkânı ve merasimi hakkında oldukça zengin içerikli olan eser, Seyyid Muhammed b. Seyyid Alâuddin el-Hüseyin er-Razavî (ö. 931/1524-25’den sonra?) tarafından yazılmıştır. Muhtemelen içeriğinden dolayı Fütüvvetnâme-i Kebîr adıyla da bilinir.

Fütüvvetnâme’nin mukaddimesinde eserin muhtevasından bahsedilir. Bu bağlamda fütüvvet erbabı arasında uygulanan tevbe almak, yol atası ve yol kardeşi edinmek, şedd kuşanmak, şeddin şartları, erkânı, şakirdi revan etmek, helvayı cefnenin senedi (delili), erkânı, pişirilmesi, paylaştırılması, bir şehirden diğer şehre götürülmesi, mahfil ehlinin birbirinden hak talep etmesi gibi meseleler anlatılır. Ayrıca fütüvvetin dereceleri, fütüvvete alınmayan kimseler, kişiyi fütüvvetten düşüren haller, fütüvvet ehlinin vasıfları, fütüvvet sahibi peygamberler ve Hz. Ali’nin şedd kuşanması, Gadîr-i Hum olayı çerçevesinde anlatılır. Eser, sual-cevap faslıyla bitirilir. Yazar, alana hâkimiyetini göstermek için merasimlerde çeşitli meslek gruplarıyla ilgili uygulama farklılıklarını, dualar, tercüman ve gülbenklerin Türkçelerini ve bazan da Farsçalarını verir.

M. Saffet SARIKAYA

KAYNAKÇA

Razavî, Miftâhu’d-Dekâik fî Beyâni’l-Fütüvve ve’l-Hakâik, Süleymaniye Ktb. İzmir 337, vr. 67; Hacı Mahmud 2916, vr. 20; Yazma Bağışlar, 851, vr. 38; Millet Ktb, Ali Emiri, Şerʻiyye 902, vr. 79; Selim Ağa Ktb. Kemenkeş vr. 94; F. Taeschner, “Futuwwa”, EI2,. II, 967; Abdulbaki Gölpınarlı, “İslam ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı”, İÜİFM, XI, nr. 1-4, 1949-1950; Neşet Çağatay, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, Ankara 1989, s. 38-41; Muallim Cevdet, İslam ve Türk Ahiliği: İbn Batûta’ya Zeyl, (çev. C. Yarar), İstanbul 2008; M. Saffet Sarıkaya, XIII-XVI. Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnamelere Göre Dini İnanç Motifleri, Ankara 2002; Rahşan, Gürel, Razavî’nin Fütüvvet-namesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1992.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al