abd haberleri canlı haber
Kitaplık

Orta çağ tarihi okuma listesi! Ortaçağ tarihi okuma önerileri! Türk devletleri, İslam tarihi, Avrupa tarihi ve genel okuma listesi!

Burada Ortçağ tarihi için konularına göre ayrılmış ve kendi tavsiyem olan okuma listesi sunulmuştur. Kaynak eserler bu listenin dışarısında bırakılmış ve sadece araştırma eserlere yer verilmiştir. Bu liste lisans ve yüksek lisans öğrencileri başta olmak üzere Ortaçağ tarihi alanına ilgi duyanlar için ideal ve gerekli okumalar düşünülerek hazırlanmıştır. Bu listede sadece Türkçe eserler yer almaktadır. Yabancı dilde yazılmış eserleri dahil etmedik.

İSLAM TARİHİ

Muhammed Hamidullah – Muhammed; İslam Peygamberi

Muhammed Hamidullah – İslam’a Giriş

Muhammed Hamidullah – Hz. Peygamber’in Altı Diplomatik Mektubu

Corci Zeydan – İslam Uygarlığı Tarihi I. Ve II. Cilt

Yaşar Çelikkol – İslâm Öncesi Mekke

İrfan Aycan – Saltanata Giden Yolda Muavviye B. Ebi Süfyan

Mehmet Azimli – Dört Halifeyi Farklı Okumak Serisi

Farhad Daftary – İslam’da Entelektüel Gelenekler

Ramazan Altınay – Emevîlerde Günlük Yaşam

İsrafil Balcı – İlk İslam Fetihleri

Adnan Demircan – İslam Tarihi’nin İlk Asrında İktidar Mücadelesi

Mustafa Fayda – Hulefa-i Raşidin

Şaban Öz – Siyere Giriş

Montgomery Watt – İslam’ın Ortaçağ Avrupası Üzerine Etkisi

Montgomery Watt – Hazreti Muhammed Peygamber ve Devlet Adamı

İsmail Yiğit – Emeviler

Juan Vernet – Avrupa İslam’a Neler Borçlu?

Adnan Demircan – Ali ve Muaviye Kavgası

Rıza Savaş – İslam’ın İlk Asrında Kadın

Mehmet Azimli – Cahiliyeyi Farklı Okumak

Ali Dadan – Eski Araplara Göre Türkler

Şemseddin Günaltay – İslam Öncesi Araplar ve Dinleri

Mehmet Özdemir – Endülüs

Walter E. Kaegi – Bizans ve İlk İslam Fetihleri

Thomas Walker Arnold – İslam’ın Tebliğ Tarihi

Mehmet Azimli – Siyeri Farklı Okumak

İsrafil Balcı – Peygamberlik Öncesi Hz. Muhammed

Albert Hourani – Arap Halkları Tarihi

Lapidus –  İslam Toplumları Tarihi I. Ve II. Cilt

Fatih Duman – İslam Öncsi Arap Folkloru ve Kur’an

Nahide Bozkurt  – Abbasiler

Montgomery Watt – Hz. Muhammed Medine’de

Montgomery Watt – Hz. Muhammed Mekke’de

Ziya Şen – Kuran’ın Metinleşme Süreci

Ahmet Demir – İslam’ın Anadolu’ya Gelişi

Mustafa Sabri Küçükaşçı  – Mekke ve Medine Tarihi

Hugh Goddard – Hıristiyan Müslüman İlişkileri Tarihi

Hitti, Philip K. – Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi

Adem Apak – Ana Hatlarıyla İslam Öncesi Arap Tarihi ve Kültürü

Adaem Apak – Kur’an’ın Geliş Ortamında Arap Toplumu (Sosyal, Kültürel ve İktisadi Hayat)

Ahmet N. Özdal – Ortaçağ Ekonomisi ve Müslüman Tüccarlar

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ

Zekeriya Kitapçı – Türkler Nasıl Müslüman Oldu?

Tufan Gündüz – Kuran ve Kılıç

Hakkı Dursun Yıldız – Türkler ve İslamiyet

Osman Karatay – Türklerin İslamı Kabulü

Bekir Biçer – Türklerin İslamlaşma Serüveni

TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

Meryem Gürbüz – Harizmşahlar

Ömer Soner Hunkan -Türk Hakanlığı Karahanlılar

Muharrem Kesik – Denişmendliler

Aydın Usta – Türkler ve İslamiyet İlk Müslüman Türk Devleti Samaniler

Ramazan Şeşen  – Eyyübiler

Ekber Necef – Karahanlılar

Erdoğan Merçil – Afganistan ve Hindistan’da Bir Türk Devleti Gazneliler (Siyaset, Teşkilat, Kültür)

Yusuf Hikmet Bayur – Hindistan Tarihi I. II ve III. Cilt

SELÇUKLULAR

Nejat Kaymaz – Anadolu Selçuklularının İnhitatında İdare Mekanizmasının Rolü

Cihan Piyadeoğlu – Güneş Ülkesi Horasan Büyük Selçuklular Dönemi

Mustafa Alican – Doğunun ve Batının Büyük Sultanı: Alparslan

Ayşe Atıcı Arayancan – Haşhaşiler Efsaneler ve Gerçekler

Bekir Biçer – Kürtler

Sevim Can – Selçuklular Döneminde Kadın

Osman Gazi Özgüdenli – Ortaçağ’da Türkler, Moğollar, İranlılar

Mehmet Ersan – Selçuklular Zamanında Anadolu’da Ermeniler

Gordlevski – Anadolu Selçuklu Devleti

Songül Macit – Anadolu Selçukluları

Mehmet Ali Hacıgökmen – Türkiye Selçuklu Devlet Adamları

Faruk Sümer – Oğuzlar

Mehmet Ersan –  Türkiye Selçuklu Devleti’nin Dağılışı

Erdoğan Merçil – Türkiye Selçuklularında Meslekler

İbrahim Kafesoğlu –  Selçuklular ve Selçuklu Tarihi Üzerine Araştırmalar

Cihan Piyadeoğlu – Alp Arslan

Cihan Piyadeoğlu – Çağrı Bey

Pocok – Anadolu Selçuklu Tarihi

John Freely – At Üstünde Fırtına: Anadolu Selçukluları

Murat Tural – Selçuklular ve Franklar

Agacanov – Oğuzlar

Mehmet Altay Köymen – Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi I. II. ve III. Cilt

Erdoğan Merçil – Selçuklularda Hükümdarlık Alametleri

Osman Turan – Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi

Osman Turan – Selçuklular Zamanında Türkiye

Said Polat – Selçuklu Göçerlerinin Dünyası

Mustafa Alican – Malazgirt 1071

Ergin Ayhan  –  Oğuz İsyanı

Carole Hıllenbrand –  Malazgirt Muharebesi

Salim Koca – Selçuklu Devri Türk Tarihinin Temel Meseleleri

Mustafa Alican – Moğollar

Mustafa Demirci – Siyah Öfke

Erkan Göksu – Türkiye Selçuklularında Ordu

Hasan Taşkıran – Selçuklu Devletlerinde Suikastlar

Mehmet Ali Hacıgökmen – Türkiye Selçuklu Başkentleri İznik ve Konya

Adem Tülüce – Bizans Tarihyazımında Öteki Selçuklu Kimliği

Ali Sevim –  Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi

A.C.S. Peacock – Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu

Cogito – Selçuklular

Ramazan Kemal Haykıran – Moğollar Zamanında Yakındoğu

Claude Cahen – Osmanlılardan Önce Anadolu

HAÇLI SEFERLERİ

Claude Cahen – Haçlı Seferleri Zamanında Doğu ve Batı

Muharrem Kesik – Selçukluların Haçlılarla İmtihanı

Steven Runcıman – Haçlı Seferleri Tarihi I. II. Ve III. Cilt

Amin Maalouf  – Araplar’ın Gözünden Haçlı Seferleri

Cüneyt Kanat ve Devrim Burçak – Sorularla Haçlı Sefrleri

ORTA ÇAĞ AVRUPA TARİHİ

Muammer Gül – Orta Çağ Avrupa Tarihi

H. C. Davids – Orta Çağ Avrupa Tarihi

Henri Pirene – Hz. Muhammed ve Charlemagne

Henri Pirene – Ortaçağ Avrupa’sının Ekonomik ve Sosyal Tarihi

Umberto Eco – Ortçağ I. II. III ve III. Ciltler

Chris Wickham  – Ortaçağda Avrupa

BİZANS TARİHİ

Ostrogorsyky – George; Bizans Devleti

Mustafa Daş – Bizans’ın Düşüşü

Yusuf Ayönü – Selçuklular ve Bizans

Casim Avcı – İslam – Bizans İlişkileri

Judith Herrin –  Bizans Bir Ortaçağ İmparatorluğunun Şaşırtıcı Yaşamı

Mehmet Murat Baskıcı – Bizans Döneminde Anadolu İktisadi ve Sosyal Yapı (900-1261)

BEYLİKLER DÖNEMİ VE OSMANLI ERKEN YILLAR

Feridun Emecen – İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası

Haşim Şahin –  Dervişler, Fakihler, Gaziler / Erken Osmanlı Döneminde Dini Zümreler (1300-1400)

Mehmet Ersan ve Mustafa Alican – Türklerin Kayıp Yüzyılı Beylikler Devri Türkiye Tarihi

Hasan Basri Karadeniz – Anadolu’da Meşruiyet Mücadelesi

İsmail Tokalak – Bizans Osmanlı Sentezi

Cemal Kafadar – İki Cihan Aresinde

KÜLTÜR, MEDENİYET, FELSEFİ BİRİKİM VE SOSYAL HAYAT

Dimitri Gutas – Yunanca Düşünce Arapça Kültür

Umut Güner – Tarihte Fütüvvet ve Ahilik

Fatih M. Şeker – Selçuklu Türkleri’nin İslam Tasavvuru

A.C.S. Peacock ile Sara Nur Yıldız – Anadolu Selçukluları: Ortaçağ Anadolu’sunda Saray ve Toplum

Ahmet Ocak – Nizamiye Medreseleri

Muammer Gül – İslam’ın Batıni Çevresi

Franklin Lewis – Mevlana – Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı

Ayşe Atıcı Arayancan – Dağın Efendisi Hasan Sabbah ve Alamut

Mehmet Şeker – Anadolunun Türkleşmesi ve Kültürel Hayatı

Mikail Bayram – Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Anadolu Bacılar Teşkilatı

Mikail Bayram – Ahi Evren Hace Nasirü’d-din Mahmud ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu

Ömer Lütfi Barkan – Kolonizatör Türk Dervişleri

Mikail Bayram – Konya’da Dini ve Fikri Hareketler

Ahmet Ocak –  Selçukluların Dinî Siyaseti

Ramazan Şeşen – İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri

Ahmet Yaşar Ocak – Türk Sufiliğine Bakışlar

Resul Ay –  Anadolu’da Derviş ve Toplum, 13-15. Yüzyıllar

Ahmet Yaşar Ocak – İslam’ın Ayak İzleri Selçuklu Dönemi

Ahmet Yaşar Ocak – Babailer İsyanı

Olgay Söyler – Anadolu’nun Kronikleri

Fuad Köprülü – Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar

Mustaf Demirci – Beytü’l Hikme

Mehmet Şeker –  Fetihlerde Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması

Seyfullah Kara –  Selçuklular’ın Dini Serüveni

Ahmet Altungök – Eski İran’da Din ve Toplum

Seyfullah Kara –  Büyük Selçuklular ve Mezhep Kavgaları

T. Karamustafa – Tanrının Kural Tanımaz Kulları: İslam Dünyasında Derviş Toplulukları

Patricia Blessing – Moğol Fethinden Sonra Anadolu’nun Yeniden İnşası

GENEL VE DİĞER

Altan Çetin –  Ortaçağ’da Devletin İki Yüzü

Bernard Lewis – Haşaşiler

Farhad Daftary –  İsmaililer

Nizamülmülk – Siyasetname

Der: Altan Çetin – Ortçağ’da Kadın

Muammer Gül – Ortaçağ’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu

Kolektif Selenge Yay – Türkmenler Üzerine Makaleler

Eileen Power – Ortçağ İnsanları

Zeynep Kocabıyıkoğlu Çeçen – Ortçağ’a yeni Yaklaşımlar

Pınar Ülgen – Doğu-Batı Arasında Teknoloji Transferi Geç Ortaçağlar

Pınar Ülgen – Orta Çağ Avrupa’sında Kölelik

Cüneyt Kanat – Ortçağ Türk Devletlerinde Suç ve Ceza

SEYAHATNAME

İbn Battuta – Seyahatname

İbn Fadlan  – Seyahatname

Bu liste düzenli olarak güncellenmektedir. Bu okuma listesi tarihçi Umut Güner tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al