abd haberleri canlı haber
Kitaplık

Tarih Eğitimi Alanında Yayınlanmış Türkçe Makaleler Bibliyografyası

Belli bir disiplinde çalışmaya başlamak için önce ilgili alanda üretilmiş çalışmalar okunur. Tarih eğitimi alanında da bu geçerlidir. Ancak tarih eğitimi alanında Adem Aldemir tarafından Turkish Studies dergisinin 7. cildi, 4. sayısında yayınlanmış olan Türkiye’de Tarih Öğretimi Hakkında Yayımlanmış Makaleler: Bir Bibliyografya Denemesi” adlı çalışma dışında bir çalışmaya tesadüf edilmemiştir. Kaldı ki bu çalışma da bir hayli eksik durumdadır. Bu amaçla periyodik akademik yayınlarda (dergiler) Türkçe yayınlanmış makalelerin tam künyelerine yer vermeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, tarih eğitimi alanında çalışanlara derli toplu bir literatür kaynağı sunabilmektir.

Bu araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya konu eserlerin Türkçe makale olmasına dikkat edilmiştir. Buna Türkçeye çevirisi yapılanlar dahil edilmiştir. Sempozyum tam metin bildirileri ve kitap bölümleri bu çalışmanın dışında tutulmuştur. Verilerin elde edilmesinde hem internette tarama yapılmış, hem periyodik basılı yayınlar taranmış hem de alanda pek çok yayın sahibi olan akademisyenlere mail aracılığı ile ulaşılarak gözden kaçan makalelerin tamamlanması yoluna gidilmiştir. Olabildiğince kapsam geçerliliği yüksek bir çalışma olmasına dikkat edilmişse de mutlaka gözden kaçan eksiklikler olabilecektir.

KAYNAKLAR

Acun,  F.  (2012).  Yakın  Dönem  Tarihinin  Ortaöğretimde  Öğretimi:  Problemler  ve

Öneriler.  Türk Tarih Eğitimi Dergisi (TUHED), Cilt: 1, Sayı: 1(1), 32-55.

Acun,  F.   (2004).   Görsellik   ve  Yakın   Dönem   Tarihi   Araştırmalarında    Kullanımı.

Kebikeç, (18), 95-118.

Acun,  R,  (2000).  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılap  Tarihi’nin  İnternet’e  Dayalı  Öğretimi.

Acun, R. (2011). Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 834-838.

Akbaba, B. & Kılcan, B. (2012). Sözlü Tarih Çalışmalarına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(1), 1-10.

Akbaba B. & Birbudak, T. S. (2009). Millî Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi Mizah Basınında Mustafa Kemal Atatürk İmajı. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1250-1274).

Akbaba, B. & Şahingöz, M. (2009). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Öğretiminde Çoklu Ortam Kullanımının Akademik Başarı ve Tutumlara Etkisi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 17-37.

Akbaba, B. (2009). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Öğretimine Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi (Gazi Üniversitesi Örneği). Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13,(1), 29-52.

Akbaba, B. (2008). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Gazi Üniversitesi Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Akademik Bakış,1(2), 177-197.

Akbaba, B. (2007). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Amaçlarına Yönelik Öğrenci Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 339-352.

Akbaba, B. (2005). İnkılâp Tarihi Öğretiminde Fotoğraf Kullanımı. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 65-78.

Akbaba, B. (2005). Tarih Öğretiminde Fotoğraf Kullanımı. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 185-197.

Akbulut, U.& Kaya, R. (2004). Lise Tarih Ders Kitaplarında Tarihle İlişkili Bilim Dalları. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 33-45

Akçalı, Avcı A.& Aslan, E. (2011). Tarih Öğretiminin İyileştirilmesi Yolunda Alternatif Bir Yöntem: Sözlü Tarih. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 669-688.

Akçalı, Avcı A. & Aslan, E. (2007). Yerel Tarih ve Tarih Öğretimindeki Rolü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 80-88.

Akınoğlu, O. (2009). Tarih Öğretmen Adaylarının Bakışıyla Tarih Eğitiminin Fonksiyonları. Eğitim Dergisi, 29(3), 459-467.

Akınoğlu, O. & Arslan, Y. (2007). Türkiye’de Ortaöğretim Öğrencilerinin Tarih Kavramlarını Kazanma Durumu Ve Değerlendirilmesi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(18), 137-154.

Akınoğlu, O. & Sarıbayrakdar, S. (2007). Ortaöğretim Tarih Derslerinde Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 303-312.

Akkuş, Z. & Güven, A. (2004). İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ünitesinin Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (9), 47-63.

Akman, Taylan Ş. (2011). Türk Tarih Tezi Bağlamında Erken Cumhuriyet Dönemi Resmî Tarih Yazımının İdeolojik ve Politik Karakteri. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 1 (1), 80-109.

Akmehmet, T. K. (2008). Müzelerin Tarih Öğretiminde Nesne Merkezli Eğitim Etkinlikleriyle Kullanılması ve İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, 180, 50-67.

Aksakal, H. (2010). Recep Peker’in İnkılap Tarihi Dersleri Üzerine Düşünceleri. Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 87-99.

Aktaş, Ö. (2012). Propaganda Posterlerinde Savaş ve Barış Temasının İşlenişi Üzerine Öğrenci Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), 32(2), 281-309.

Aktaş, Ö. (2011). ABD’de Ticari Amaçlarla Yayımlanan Hikâyelerdeki Savaş ve Barış Teması Üzerine Bir İnceleme, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1

(1), 165-185.

Aktaş, Ö. (2009). Demokrat Parti Dönemi Sovyetler Birliği ve ABD İle İlişkilerin Cumhuriyet Tarihi Ders Kitaplarına Yansıması, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Reşat Genç Özel Sayısı-II, 1582-1603.

Aktekin,  S.   (2005).   Tarih   Eğitiminde  Denge   Arayışları:   Euroclio’dan  İzlenimler.

Toplumsal Tarih Dergisi, (138), 22–25.

Aktekin, S. (2006). Tarih Öğretmenlerinin Gözüyle Tarih Derslerinde Yerel Tarih. Toplumsal Tarih Dergisi, 149, 83–89

Aktekin, S. (2002). Çevremizdeki Tarihi Öğretmeliyiz. Toplumsal Tarih Dergisi, (101), 28-29.

Aktekin, S. (2006).     Tarih Öğretmenlerinin Gözüyle Tarih Derslerinde Yerel Tarih.

Toplumsal Tarih, (149), 83-89.

Aktekin, S. (2009). Lise Öğrencilerinin Tarih Derslerinde Yerel Tarih Konularının Öğretilmesiyle İlgili Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, (182), 331-352.

Aktekin,  S.  (2010).      Ortaöğretim  Tarih  Eğitiminde  Yerel  Tarihin  Yeri  Ve  Önemi.

Eğitimde Kuram ve Uygulama, Makaleler, 2010, 6 (1), 86-105.

Aktekin, S.& Ceylan, D. (2012). 9. Sınıf Yeni Tarih Dersi Öğretim Programı İle İlgili Öğretmen Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, (194), 253-267.

Alaslan, F., Şimşek, A. & Çamdeviren, Ş. (2012). Türk Maarif (Eğitim) Şuralarında Tarih Eğitimi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 2012, 2 (2), 189-225.

Alasya, H. F. (1966). Milliyetçi Öğretimin Önemi.  Türk Kültürü, 4 (40).

Ali Fahrettin Alper, (2002). İlk Mekteplerde Tarih Tedrisatı, çev. B. Ata ve Ş. Şahan Türk Yurdu, 175, 91-99.

Ali Reşat. (1328 Mayıs). Mekteplerde Tarih Tedrisatı. Tedrisat Mecmuası, 3(20), 49-64.

Alkan, N. (2009). Tarihin Çağlara Ayrılmasında Üç’lü Sistem ve ‘Avrupa Merkezci’ Tarih Kurgusu. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2/9, 23-42.

Alkış, S. & Oğuzoğlu, Y. (2005). Ülkemiz Koşullarında Tarihi Çevre Eğitiminin Önemini ve Gerekliliğini Arttıran Etkenler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 347-361.

Alpargu, M . (1987). Tarihi Öğretmek. Çağdaş Eğitim Dergisi, Temmuz, s.10-11. Alpargu, M. (2007). Türkiye ve Azerbaycan Tarih Ders Kitapları Üzerine Bazı

Gözlemler. Atatürk Üniversitesi Atatürk Dergisi, 5(3), 1-13.

Alpargu, M. (1995). Suriye Tarih Ders Kitaplarında İskenderun Meselesi Bölümünün İncelenmesi, Güneyde Kültür Dergisi, 7 (78), 13-16.

Alpargu, M. (1996). Türkistan’da Tarih Bilinci ve Ruslar, Kırım Dergisi, (17), 5-7. Alpargu, M. (1997). Bulgaristan Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı Tarihi, Yeni Forum,

18 (335-336).

Alper, A. F.. (2002). İlk Mekteplerde Tarih Tedrisatı. Çeviriyazısı: Bahri Ata ve Şeyma Şahan. Türk Yurdu Dergisi, 175, 91-99

Altıkulaç, A. & Akhan, E. N. (2010). 8. Sınıf İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Yaratıcı Drama Yöntemi ve Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Kullanılmasının

Öğrenci Başarı veTutumlarına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 225-247.

Araz, Y. (2009). Lise Tarih Kitaplarında Yeni Bir Başlangıç Mı? 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Üzerine. Toplumsal Tarih Eğitim Bülteni, 183, 1-7.

Arı, B. & Aslantaş, S. (2002). Tarih Öğretiminde Tek Kişilik Akademi: Halil İnalcık.

Türk Yurdu, 22 (175).

Aslan, E. (2012). İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Sürecinde Ortaöğretim Tarih Programlarında Değişim I: Ortamektep. Turkish Studies, 7(2), 99-128.

Aslan, E. (2011). Osmanlı’nın “mekatib-i iptidaiye”sinden Türkiye Cumhuriyeti’nin “ilk mektepler” ine geçişte tarih programlarında değişim. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 12(48), 749-777.

Aslan, E. (2010). Atatürk Döneminde Tarih Eğitimi- I:Türk Tarih Tezi’ Öncesi Dönem (1923-1931). Eğitim ve Bilim Dergisi, 37(164), 331-346.

Aslan, E. (2010). Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Ders Kitapları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 35, 158, 215-231.

Aslan, E. (2008). Tarih Öğretiminde Fotoğraf Kullanımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (24), 82-91.

Aslan, B. (2008). Tarih Öğretiminde Okuma-Anlamanın Önemi ve Güdümlü Okuma Dersi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 12( 2), 307-324.

Aslan, E. (2006). Neden Tarih Öğretiyoruz?. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 20: 162-173.

Aslan, E. & Akçalı, Aslı A. (2007). Kimlik Sunumu Olarak Tarih Eğitimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (22), 125-132.

Aslan, E. (2005). Türkiye’de Tarih Eğitiminin Sorunları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 106-114.

Aslan, B. (2004). Türkiye’de Milli Tarih Anlayışı Bağlamında Dünden Bugüne İnkılap Tarihi Dersleri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (9), 81-109.

Ata, B. (2012). Öğrenci Anılarında Tarih Öğretmeleri ve Uygulamaları (1882-1957), Türk Tarih Eğitimcileri Dergisi, 1 (1), 73-98.

Ata, B. (2007). Kıdemli ve Aday Tarih Öğretmenlerinin Tarih Dersini Sevmeyen Lise Öğrencisine Yönelik Yaklaşımları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11, (2), 29-43.

Ata, B. (2000). Atatürk, Tarih Öğretimi ve Müzeler. Türk Yurdu Dergisi, (160), 85-90.

Ata, B. (2000). Tarih Öğretiminde Bir Araç Olarak; Tarihi Romanlar. Türk Yurdu Dergisi, (153-154), 158-165.

Ata, B. (2002). Bahaeddin Yediyıldız ile Tarih Araştırmaları ve Öğretimi Konusunda Söyleşi. Türk Yurdu Dergisi, 22( 175), 49-53.

Ata, B. (2003). Rousseau, Emile ve Tarih Öğretimi. Millî Eğitim Dergisi, (159), 239-244.

Ata, B. (1999). İngiltere’de Piaget ve Bruner’in Görüşlerinin İlköğretimde Tarih Öğretimine Yansıması Üzerine Bir Araştırma. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi,

(6), 44–51.

Ata, B. (1996). A.B.D Üniversiteleri ve Tarih Öğretimi. Bolu Üçtepe, (66), 16.

Ata, B . (2000). Türk Romanlarında Tarih Öğretmeni Tipolojisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Hikmet Biray Özel Sayısı, 348-357.

Ata, B. (2007). Kıdemli ve Aday Tarih Öğretmenlerinin Tarih Dersini Sevmeyen Lise Öğrencisine Yönelik Yaklaşımları. TSA, 11 (2).

Ata, B. (2012). Öğrenci Anılarında Tarih Öğretmenleri ve Uygulamaları. Türk Tarih Eğitimi Dergisi (TUHED), 1, 1(1), 73-99.

Ata, B. (2002). Tarih Derslerinde “Dokümanlarla Öğretim” Yaklaşımı. Türk Yurdu Dergisi. 22(175), 80-86.

Ata, B. (2000). İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Tarih Öğretimi. Türk Kültürü Dergisi, (450), 590-602.

Ata, B. (2001). Çanakkale Savaşlarını Nasıl Öğreteceğiz?. Türk Yurdu Dergisi, (164), 23-29.

Ata, B. (1999). Türk Romanında Tarih Öğretmeni Tipolojisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (348-357).

Ata, B. (2008). 1943’teki “İkinci Millî Eğitim Şurası’nın” tarih eğitimi kararlarından birinin uygulanması: Bir Histomap’in öyküsü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8(2), 335-353.

Ata, B. (2009). Selim Sabit Efendi’nin Okul Tarihi İnşası. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 377-392.

Ata, B. (2007). “Bir Çankırılı Tarihçi: Mustafa Çağatay Uluçay ve Tarih Eğitimine Katkıları” Çankırı Araştırmaları Dergisi, (2), 35-42.

Ata, B. (2009). “Tarihçi Faik Reşit Unat’ın Milli Eğitim ve Tarih Eğitimine Katkıları”, Türk Yurdu, (260), 94-101.

Ata, B. (1996).  A.B.D Üniversiteleri ve Tarih Öğretimi, Bolu Üçtepe, (66), 16.

Avrupa Konseyi İlkeleri. (Nisan 2002). İyi Bir Ders Kitabı Nasıl Olmalı? Toplumsal Tarih Dergisi, (60).

Aydemir, Adem. (2012). Türkiye’de Tarih Öğretimi Hakkında Yayımlanmış Makaleler:

Bir Bibliyografya Denemesi. Turkish Studies, 7 (4), 843-863.

Bal,    M. S. (2011). Tarih Öğretmen Adaylarının Haçlı Seferleri Konusunda Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, (31), 239-261.

Bal, M. S. (2011). Tarih, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin Etkinlik Algılarının İncelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (1) 163-179.

Bal, S. (2011). Türkiye’de Tarih Öğretiminin Sorunları ve Çözüm Yolları Konusunda Öğretmen Adayı ve Öğretmen Görüşlerinin Karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2011, 8(15), 371-387.

Bal, M. S. & Gök, S. (2011). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Cumhuriyet, Saltanat ve Liderlik Kavramlarını Algılayışları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilgiler Dergisi, 10(3), 1183-1198.

Bal, M. S. & Yiğittir, S. (2012). Okul Duvarlarındaki Görsellerin Tarih Öğretimi Açısından İncelemesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 999-1016.

Bal, M. S. & Yiğittir, S. (2011). Tarih ve Sosyal Bilgiler Derslerinde Uygulanan Etkinliklerin Yöntem ve Teknikler Açısından İncelenmesi, SBArD, (18).

Baltacıoğlu,İ. H. (1941). Tarihi Nasıl Öğrettim. Yeni Adam, 10 (373-378).

Baltacıoğlu, İ. H. (1941). Yeni Öğretmen Tarihi Nasıl Öğreteceksin. Yeni Adam,10 (362) 3.

Banuye, Ç. & Aksu, M. (2003). Yaratıcı Tarih Dersi İçin Bir Model Önerisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 28(128), 9-18.

Başaran, V. (2012). Çarlık Dönemi Rus Tarih Kitaplarında Osmanlı İmgesi. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2(3), 199-219.

Başkal, Z. (2010). Edebiyat ve Tarih Öğretiminde Bir Ortak Metin Olarak Barbaros Hayrettin Paşa’nın Hatıraları. EKEV Akademi Dergisi, (42), 215-222.

Baştav, Ş. (1984). Milli Eğitimde Tarihin Rolü. Türk Kültür Dergisi, 2(18).

Baymur, F. (1940).Tarih Mevzuları, Yeni Kültür, (49).

Baymur, F. (1942). Tarih Telakkileri ve Tarih Öğretimi, Yeni Kültür, (61).

Bektaş, Ö. & Bilgili, A. S. (2004). İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi “Osmanlı Kültür ve Medeniyeti” Ünitesinde Geçen Tarih Terimleri İle İlgili Kavram Yanılgıları. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (9), 119-141.

Belenli, T. (2009). Tarih Öğretimi ve Çoklu Zeka Uygulaması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 29(5), 1292-1504.

Berk Akça, N. (2012). Tarihsel Canlandırmanın Tanımı, Sınıflandırılma Çabası, Tarih Eğitimi ile Olan İlişkisi. Turkish Studies Volume 7(3),75-95.

Boykoy, S. (2011/2). Türkiye’de 1939-1945 Yıllarında Tarih Öğretim Programları ve Tarih Ders Kitaplarının İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Sosyal Bilimler Dergisi, 21(21), 157-181.

Bozkurt, N. & Özel, E. (2005). Üniversite Giriş Sınavları ÖSS Tarih Sorularının Dağılımı ile Ortaöğretimdeki Tarih Programının Ders Saat Sayılarının ve Ağırlıklarının Karşılaştırılması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (13), 167-195.

Boztemur, R. (2003). 20.Yüzyılda Avrupa Tarihi Öğrenimi ve Öğretimi: Ders Kitapları ve Avrupa Tarihi. Toplumsal Tarih, 19 (117).

Doğaner, Y. (2005). Yüksek Öğretimde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi Öğretiminde Karşılaşılan Problemler ve Yeni Yaklaşımlar-Hacettepe Üniversitesi Örneği. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 21 (62).

Şule Yüksel ÖZTÜRK & Ahmet ŞİMŞEK

Canatay, P. (1950). Tarih Öğretimi İle İlgili Metotlar. İlköğretim, 15 (289-290). Candan, A. S. (2005). Üstbilişsel Kuram ve Tarih Öğretimi. Kastamonu Eğitim

Fakültesi Dergisi, Ekim 2005, 13(2), 327-332.

Candan, A. S. (2006). Tarih Öğretiminde Kavramlar ve Kavramların Öğretilmesi. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 143-158.

Candan, A. (1950). Tarih Terbiyesi. Yücel Aylık Sanat ve Fikir Mecmuası, 1(7).

Chansel, D. (2003).    20. Yüzyıl Tarihini Öğretmek İçin Görüntülerden Yararlanmak.

(Nurettin Elhüseyni, Çev.), Toplumsal Tarih, 19 (119), 48-49.

Coltham, J. B. & Fines, J. (1993). Tarih Öğretiminin Eğitimsel Hedefleri. (Mustafa Safran, Çev), Türk Tarih Kurumu Belleten, 57(220), 827-842.

Cooper, H. & Dilek, D. (2007). Türkiye ve İngiltere’de İlköğretim Öğrencilerinin Tarihsel Sorgulama Süreçleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Empatik, Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 681-726.

Copeaux, E. (1998). Tarih Ders Kitaplarında Türklüğün Temsili (İ.Kaya Şahin, Çev.) Defter, 11 (32).

Çadırcı, M. (1989). Türkiye’de Tarih Öğretimi Üzerine Konuşmalar, Bilim ve Sanat Dergisi, 4 (24).

Çağ, G. & Sarıbal,İ (2012). Meşrutiyet Devri Tarih Eğitimine Dair Bir Kaynak: Fatihli Mehmet Tevfik Paşa ve Eseri “Osmanlı Tarihi”. Türk Tarih Eğitimi Dergisi (TUHED), 1(1), 56-72.

Çağlayan, Y . (1981). Tarih Öğretimine Başlangıç. Yeni Olgu, 1(8).

Çandaroğlu, G. (1947). Tarih Sevgisi ve Öğretimi. Öğretmen Dergisi, (220).

Çapa, M. (2002). Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Tarih Öğretimi. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, (29-30), 39-55.

Çapa, M. (2002). İstanbul Darülmuallimini Tatbikat Mektebinde Tarih Dersleri. Türk Kültürü Dergisi, 471, 21-32.

Çapa, M. (2005). Türkiye’de 1930 Öncesi Tarih Öğretimi. Toplumsal Tarih Dergisi, 129, 80-87.

Çapa, M. (2005). Fuat Köprülü’nün Yazdığı Tarih Ders Kitapları: Milli Tarih’ler. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi. (5), 17-49.

Çapa, M.  (2009).  Atatürk Dönemi Ders Kitapları.     Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü,

(2), 685-696.

Çapa, M. (2012). Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçiş Sürecinde Türkiye’de Tarih Öğretiminin Tarihçesi. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2(3), 1-28.

Çetingöz, D. & Açıkgöz, K. (2009). Not Alma Stratejisinin Öğretiminin Tarih Başarısı ve Hatırda Tutma Üzerindeki Etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 15(60), 577-600.

Çetintaş, Y. (2002). Farklı Bir Tarih Dersi. Toplumsal Tarih Dergisi, 17(100), 50-53. Çolak, K. & Demircioğlu, İ. H. (2010). Tarih Dersi Sınav Sorularının Bloom

Taksonomisinin Bilişsel Alan Düzeyi Açısından Sınıflandırılması. Milli Eğitim Dergisi, (187), 160-171.

Demir, S. B. (2009 ). Atatürk İlke ve İnkılaplarına Yönelik Olarak Geliştirilen Tutum Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirliği. Gazi Üniversitesi Gazi eğitim Fakültesi Dergisi, 3(29), 877–887.

Demircioğlu, İ. (2002). Orta Öğretim Tarih Öğretmenlerinin İngiltere’de Eğitimine Genel Bir Bakış. Milli Eğitim Dergisi, (153-154).

Demircioğlu, İ. (2002). İngiltere ve Galler’de Tarih Eğitimi ve Tarih Öğretmenlerinin Yetiştirilmesiyle İlgili Seçilmiş Eserler. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 91-102.

Demircioğlu, İ. H. (2003). Tarih Uygulama Öğrencilerinin Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Okulları Hakkındaki Görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 13(1), 185-192.

Demircioğlu, İ. H. (2005). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Tarih Öğretiminde Kullanılan Zaman ve Kronolojiyle İlgili Bazı Kavramları Anlama Düzeyi. Eğitim Araştırmaları Dergisi. (19), 155-163.

Demircioğlu, İ. H. (2009). Tarih Öğretmenlerinin Tarihsel Düşünme Becerilerine Yönelik Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, (184), 228-239.

Demircioğlu, İ. H. (2006). Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Tarih Öğretiminin Genel Amaçlarının Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.16(2), 133-146.

Demircioğlu, İ. H. (2006). Tarih Öğretmen Adaylarının Öğrenme Şekilleri Üzerine Nitel Bir Çalışma. Eğitim Araştırmaları Dergisi. (23), 50-61.

Demircioğlu, İ. H. (2005). Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye`de Tarih Öğretiminin Genel Amaçlarının Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,(19).

Demircioglu, İ. H. (2008). Türkiye’de Tarih Eğitiminin Tarihi. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi. (12), 431-450.

Demircioğlu, İ. H. (2008). Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik. Değerler Eğitimi Dergisi, 6 (15), 69-88.

Demircioğlu,  İ.H.  (2006).   Lise  Öğrencilerinin  Tarih  Dersinin  Amaçlarına  İlişkin Görüşleri.  Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 4(2), 153-164.

Demircioğlu, İsmail H. (2004). Tarih ve Coğrafya Öğretmenlerinin Sosyal Bilimler Öğretiminin Amaçlarına Yönelik Görüşleri (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği). bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi. (31), 71-84.

Demircioğlu, İ. H. (2005). Eğitim Fakültelerindeki Yeni Gelişmelerin Tarih Uygulama Öğretmenlerine Yansıtılabilirliği Üzerine Bir Çalışma. Çağdaş Eğitim Dergisi. 30 (319), 20-27.

Demircioğlu, İ. H. (2003). Tarih Uygulama Öğrencilerinin Uygulama Öğretmenleri ve

Uygulama Okulları Hakkındaki Görüşleri: KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Örneği.

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,13(1).

Demircioğlu, İ. H. (2011). Tarih Derslerinde Tarih Web Sitelerinin Eleştirel Bir Bakış Açısıyla İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi. (190), 203-211.

Demircioğlu, İ. H. (2007). Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi. Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi. (42), 77-93.

Demircioğlu, İsmail H. & Tokdemir, Muhammet A. (2008). Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev, İçerik. Değerler Eğitimi Dergisi. 6(15), 69 – 88.

Demircioğlu, İ. H. & Kaymakçı, S. (2010). Tarih Öğretmenlerinin Çalışma Yaprakları Hakkındaki Görüşleri: Trabzon Örneği. Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (27), 141-159.

Demircioğlu, İ. H. & Kaymakçı, S. (2011). Tarih Öğretmenlerinin Çalışma Yaprakları Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 9(1), 169-200.

Demiryürek, M. (2008). Bir Türk ve İngiliz Tarih Ders Kitabında Konuların Ele Alınış Tarzına ve Değerlendirme Sorularına Eleştirel Bir Bakış. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. (24), 113-124.

Dewey, J. (2000). Temel Eğitimde Tarihin Amacı. çev. Bahri Ata, Milli Eğitim Dergisi. (147), 43-45.

Dilek, D. (2009). Geçmişi İmgelerle Yeniden Kurmak: İlköğretim Düzeyinde Tarihsel İmgelem Becerilerinin Kullanımı Üzerine İkonografik Bir Analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. 9(2), 633-689.

Dilek, D. (2000). Öğrencilerde Tarih Düşüncesinin Gelişimi: Tarih Derslerinde Öğrenme ve Anlama. Milli Eğitim Dergisi, (145), 50-54.

Dilek, D. (2001). İlköğretimde Tarih Konularının Öğretiminde Kullanılan Tekniklere Göre Öğretmen Tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. (1), 323-336.

Dilek, D. (2000). Tarih Öğrenmede Yeni Yaklaşım. Tarih ve Düşünce Dergisi, (7), 48-51.

Dilek, D. & Yapıcı, G. (2005). Öykülerle Tarih Öğretimi Yaklaşımı. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (18), 115-130.

Dinç,  E. (2011). Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(4), 2149-2153.

Dinç, E. (2006). Tarih Eğitimcilerinin Mevcut Lise Müfredat Programı ve Tarih Öğretiminin Amaçları Hakkındaki Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 263-276.

Dinç, E. (2006). Türk Tarih Öğretimi Programlarında Değişiklikler ve Avrupa Tarihinin Yeri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2), 247-261.

Dinç, E. (2009). Etkili Tarih Öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (29), 1427-1451.

Doğan, Y. (2008). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Yazılı Kanıt Kullanmanın Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 12, 2, 171-186.

Doğan, Y. & Dinç, E. (2007). Birinci Elden Tarih Kaynaklarının Sosyal Bilgiler ve Tarih Derslerinde İnternet Üzerinden Kullanımı: ABD ve İngiltere’den

Uygulama Örnekleri.    Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11, (2), 195-220.

Doğanay, F. (2010). Rüşdiye Mekteplerinde Tarih Dersi. Atatürk Üniversitesi Güzel

Sanatlar Enstitüsü Dergisi. (25), 107-119.

Doğaner, Y. (2005). Yüksek Öğretimde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi Öğretiminde Karşılaşılan Problemler ve Yeni Yaklaşımlar-Hacettepe

Üniversitesi Örneği. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. 21(62), 589-611.

Dönmez, C. (1998). Atatürk’ün Tarihçi Kişiliği ve Türk Tarihinin Öğretimi ile İlgili

Düşünceleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,18 (1).

Duru, Z.  Ö. (1977). Lise Yeni Tarih Kitapları Hakkında. Bayrak, 24 ( 757).

Engin,  V.  (2000).  İlkokullarda  Tarih  Müfredatı  Meşrutiyetten  Günümüze  Kısa  Bir

Tarihçe. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. (3), 283-298.

Erdem,  M.    (2005).     Tarih  Öğretiminde  Yardımcı  Metinler:  Sınıftaki  Karikatürler.

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. (18), 131-140.

Ergüç, A. (1965). Tarih Öğretimi ve Milli Tarih. Çağrı, 9(84).

Eroğlu, H. (2002). Mustafa Kemal Atatürk’ün Tarih Anlayışı ile İlgili Bazı Görüşler.

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, (29/30), 75-85.

Erol,  K.  (2012).  Tarih  –  Edebiyat  İlişkisi  ve  Tarihi  Romanların  Tarih  Öğretimine

Katkısı. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(2), 59-70.

Falay, C. (1952). On Üç Yaşından Küçük Çocuklara Tarih Öğretiminde Karşılaşılan

Güçlükler. İlköğretim, 18 (346).

Fuat, A. (1929). Tarih Dersinde Bir Tecrübe. Terbiye, 4 (18).

Gazel,  A.  A.  (2003).  Tarih  Öğretiminde  Sözlü  Tarihin  Yeri  ve  Önemi.         Atatürk

Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Araştırma Dergisi, 4 (1), 49-59.

Gazel,   Ahmet   Ali   &   Yazıcı,    S.    (2011).    Tarih         Öğretiminde   Belgesel    Film

Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (4), 97-110.

Gemalmaz, M. S. (1986). İnsan Hakları Açısından Tarih Öğretimi Üzerine. Öğretmen Dünyası Dergisi,7 (74).

Gökkaya, A. K. (2004). Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin (Lisans) Tarih Bilinci Üzerine Bir Anket Değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 21(2), 231-244.

Gökkaya, A. K. & Yeşilbursa, C. Cahit. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihi Yerlerin Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 7(2), 483-506.

Greene, P. J. (2003). Tarih Öğretimine Çoğulcu ve Hoşgörülü Bir Yaklaşımda Müzelerin Rolü. Toplumsal Tarih Dergisi, 19 (113), 24-25.

Gülensoy, T. (1985). Tarih ve Dil. Milli Eğitim ve Kültür Dergisi. (31), 39-44.

Güler, T. & Tuğrul, B. (2007). Okul Öncesi Çocuklarına Yönelik Sosyal Çalışma Alanında Tarih ve Coğrafya Eğitimi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(33), 29-35.

Güllü, H. A. (2011). Lise I-II Tarih Kitaplarında İçerik Sorunları ve Üç Örnek Üzerinden Çözüm Önerileri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 401-416.

Gülmez, N. (2003). Üniversite Gençliğinin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersine Bakışı. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 19(57), 1043-1088.

Gülmez, N. , İra N. , Yılmaz, İ. & Çalışır, Süeda E. (2009). Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programı 1. Sınıf Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersine Yönelik Algıları. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 143-152.

Günal, H. & Kaya, R. (2012). Tarih Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşım Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri (Erzurum Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 100-115.

Güngör, M.     (2008).     Çağının Önünde Koşan Bir Aydın:İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 54-64.

Gürel, R. (1992). Lise1. Sınıflar İçin Tarih Dersinde “Türkler ve Çevre” Konulu Ders İşleme Denemesi. Türk Yurdu Dergisi, 12 (56).

Güvemli, O. (2012). Tarih Eğitimi ve Muhasebe Tarihi Eğitimi. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, (2), 5-21.

Güven, A. (2008). Demokratik Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 337-350.

Güven, A. (2007). Tarih Öğretiminde Öğrencilerin Demokratik Tutumlarının Bireysel Değişkenler Açısından İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 36-61.

Güven, A. (2005). İlköğretim Okulları Sosyal Bilgiler Dersindeki Tarih Konularında Yaratıcı Drama Kullanımı. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (11), 454-461.

Güven, A. & Gazel, A. & Sever, R. (2004). Tarih Öğretmenlerinin Gezi- Gözlem

Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (Tarih Eğitimi Özel Sayısı), (9), 225-235.

Güven, A. & Demirel, M. (2010). Tarih Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Bilgi Kaynaklarına İlişkin Görüşleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 133-147.

Güven, İ. & Akagündüz, Ü. (2009). Osmanlı Devleti’nde Kadınlara Yönelik Tarih Öğretimi Çabaları ve Ali Seydi Bey’in Kızlara Mahsus Tarih-i Osmani Adlı Eseri. Ankara Üniversitesi Osmanlı Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (26),141-164.

Höpken, W. (2003). Tarih Eğitiminde Yeni Yönelimler. Toplumsal Tarih Dergisi, 19(112), 56-60.

Işık, H. (2008). Tarih Öğretiminde Dokuman Kullanımının Öğrencilerin Başarılarına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, Ekim 2008, 16(2), 389-402.

Işık, H. (2008). İlköğretimde Tarih Konularının Yerel Tarih ile İlişkilendirilmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (4), 290-310.

Işıklı, M. & Taşdere, A. & Göz, N. L. (2011). Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Öğretmen Adaylarının Atatürk İlkelerine Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 50-72.

İhsan Sungu. (2002). Tarih Öğretimi Hakkında, çev. B. Ata, Millî Eğitim, (153-154),52-59.

İnan, S. (2006). Konferanslardan Esaslı Derslere Geçişte (1934-1942) İlk İnkılap Tarihi Dersleri. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, (3), 121-142.

İnan,   S.   (2012).    Türkiye’deki   Üniversitelerde   İnkılap   Dersleri:   Tarihsel    Bakış.

Yükseköğretim Dergisi, 2(1), 52-55.

İskender,   P.    (2007).    Öğretmen    Adaylarının   Tarih    Dersine   İlişkin    Tutumları.

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 631-638.

İskender, P. & Kuş, A. (2007). Beyin Temelli Öğretimin Öğrencilerin Tarih Dersine Olan Tutumlarına Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (23), 70-74.

Jabbar, B. M. A. (2003). İslam Tarihi Öğretimindeki Problemler. (çev. M. Bahaüddin Varol). İstem Dergisi, 1 (2), 209-221.

Jabbar, Beg Muhammed Abdul. (2007).  İslam Tarihi Öğretimindeki Problemler. (çev.

Celal Emanet). Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi,7(4), 483-500.

Kabapınar, Y. (1992). Bir İdeolojik Mücadele Alanı Olarak Lise Tarih Kitapları I, II, III. Tarih ve Toplum. 10 (106-107), 36-41.

Kabapınar,Y. (1993). İdeolojik Bir Sendroma Yanıt (Tarih Öğretimi Üzerine). Tarih ve Toplum Dergisi, 19 (113).

Kabapınar, Y. (2003). Eğitim Pedagojisi ve Tarih Metodolojisi Açısından İngiliz Tarih Ders Kitaplarına Bir Bakış. Tarih ve Toplum Dergisi, (230), 40–47.

Kabapınar, Y. (2006). Eğitim Felsefesinin Yansıması Olarak İngiliz Öğrencilerin Tarih Dersi Defterleri: Nicola ve Arkadaşlarının Tarihsel Bilinçlerinin Oluşum Sürecinden Kesitler. Milli Eğitim Dergisi, (170), 8-31.

Kabapınar, Y. (2003).   Türkiye’de Sosyal Bilgiler ve Tarih Ders Kitabı Yazarı Olmak.

Toplumsal Tarih. 109, 10-19.

Kabapınar, Y. (1999). Geleneksel ve Çağdaş Tarih Öğretmeni: Türk ve İngiliz Örneği. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı Özel Sayı. 246-254.

Kabapınar, Y.    (1992).    Başlangıcından Günümüze Türk Tarih Tezi ve Lise Tarih

Kitaplarına Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 143-178.

Kabapınar, Y. & Hersan, E. (2010). Kronoloji Temelli Tarih Öğretimi ve Ortaya Çıkardığı Ürün: Bir Dönem Biterken Tarihe Not Düşmek. Toplumsal Tarih Dergisi, (203), 81-86.

Kabapınar, Y. & Dinç, T. (2011). Kanıt Temelli Tarih Öğretimi Yaklaşımı”na Göre Hazırlanmış Konuların Sınıfta İşlenmesi: Ezber, Tarih Dersinin Kaderi midir?. Toplumsal Tarih, (213), 66-72.

Kafesoğlu, İ. (1964). Üniversite Tarih Öğretiminde Yeni Bir Plan. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 14(19), 1-16.

Kahyaoğlu, D. (2001). Avrupalı ve Türkiyeli Tarih Öğretmenleri Buluştu. Toplumsal Tarih Dergisi,16 (96).

Kahyaoğlu, D. (2002). Tarih Eğitiminde Ayrıntılar ve Nuh’un Gemisi. Toplumsal Tarih Dergisi,17 (100), 52-53.

Kahyaoğlu, D. (2002). Tarih Eğitiminde Yeni Bir Modele İhtiyacımız Var!. Toplumsal Tarih Dergisi,17 (100), 54-56.

Kamuran, Şerif. (1333). On Sene Tedkikat-ı Tarihiye. Tedrisat Mecmuası, 8(43), 228-230.

Karabağ, G. (2002). Tarih Öğretmeninin Mesleki Becerilerini Şekillendiren Unsurlar.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 211-215.

Karabağ, G. (2002). Postmodernizm ve Tarih Öğretimi. Türk Yurdu Dergisi, 22 (175), 61-67.

Karabağ, S. (1999). Okullar Konsülü Tarih 13-16 Projesi ve Tarih Eğitimine Katkıları.

Kastamonu Eğitim Dergisi, 7 (1).

Karal, E. Z. (1956). Tarih Öğretimi ve Meseleleri. Eğitim Hareketleri, 2 ( 23), 14-18. Kavaklı, M. & Akça, B. & Thorne, J. (2004). Tarih Eğitiminde Bilgisayar Oyunlarının

Rolü. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (13), 41-53.

Kaya, B. ( 2012 ). Oluşturmacılık Yaklaşımına Yönelik Hazırlanan Sekizinci Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Derslerinin Tarihsel Öğrenmeye Etkisi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 85-117.

Kaya, H. (2002). Osmanlı’dan Cumhuriyete Tarih Dersi Müfredatı. Toplumsal Tarih Dergisi, 100, 44-47.

Kaya, H . (2002). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tarih Dersi Müfredatı. Toplumsal Tarih Dergisi,17 (100), 40-47.

Kaya, K. (2011). Çocuk ve Tarih Öğretimi. Hayret Dergisi. (1), 20-25.

Kaya, R. (2010). Tarih Derslerinde Tartışabilme Olanakları Üzerine. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 345-360.

Kaya, R. (2006). Tarih Eğitimi ve Tarih Bilinci. Çağdaş Eğitim Dergisi, 31(330), 33-39.

Kaya, R. (2007). Tarihin Hayat Bulma Alanı: Tiyatro. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (14) 119-127.

Kaya, R. & Güven, A. & Akkuş, Z. & Günal, H. (2013). Tarih Öğretmenlerinin Yeni Tarih Öğretim Programlarındaki Ölçme-Değerlendirme Etkinliklerinin Uygulama Süreci Hakkındaki Görüşleri (Erzurum Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (20), 117-137.

Kaya, R. & Demirel, M. (2008). Lise 3. Sınıf Öğrencilerinin Tarih Derslerindeki İlgi Alanları (Erzurum Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 163-177.

Kaya, R. & Özdemir, Y. & Şimşek, U. (2004). Genç Cumhuriyet ve Oluşturulmaya Çalışılan Tarih Bilinci. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (9), 3271-3281.

Kayalı, K. (1998). Türk İnkılap Tarihi Derslerinin Yeniden Şekillenmesi Üzerine. Tarih ve Toplum Dergisi, 10 (56).

Kaymakçı, S. & Er, H. (2009). T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Öğretimi Üzerine Yapılan Tezlerin Analizi. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 5

(9), 165-181.

Kaynardağ, A. (1984). Bir Kitap ve Bir Yazar Açısından İlkokullarımızdaki Tarih Öğretiminin Dününe Bir Bakış. Tarih ve Toplum Dergisi, (2).

Kazım, N. (1928).Tarih Tedrisi Hakkında. Fikirler, (28).

Keleş, H. , Ata, B. & Köksal, İ. (2006). Tarihî Dokümanla Tarih Öğretiminin Lise Öğrencilerinin Başarısına Etkisi. Gazi Üniveritesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 99-112.

Keleş, H. & Kiriş, A. (2010).      Tarihsel Tartısma ve Tarihsel Tartısma Metni Yazma.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 187-205.

Keleş, H. & Kiriş, A.(2006). [ Ali Reşat Bey ] Bir Osmanlı Tarihçisi Olan Ali Reşat`ın Hayatı, Eğitimciliği ve Tarih Öğretimi ile İlgili Görüşleri. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 571-586.

Keleş, H. & Ata, B.& Köksal, İ. (2006). Tarihî Dokümanla Tarih Öğretiminin Lise Öğrencilerinin Başarısına Etkisi, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 99-112.

Kılıç, P. İ. & Şam, E. A. (2011). Tarihsel Romanın Eğitimsel İşlevi Üzerine Bir Çalışma: ‘Diriliş’ Romanı Örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 123-144.

Koca, F. & Şimşek, A. (2011). Liselerde Kültürler Arası Bir Uygulama Örneği Olarak Kanada Programı: Tarih Dersleri Üzerine Öğrenci Görüşleri. Kalem Uluslar arası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 155-187.

Koca, S. (1988). Tarih Öğretiminin Faydası. Milli Eğitim Dergisi, (77- 78), 74-77. Koç, Y. (2002). Türkiye’de Tarih Eğitiminin Sorunları. Türk Yurdu Dergisi, 22 (175),

54-55.

Koçak, K. (1992). Cumhuriyetten Günümüze Tarih Öğretimi. Türk Yurdu Dergisi, 12 (61).

Koçak, K. (1995). 1930’lardan Sonra Tarih Anlayışında Gelişmeler. Çağdaş Eğitim Dergisi, (206).

Koçak, K. (2000). 1983 Orta Öğretim Kurumları Tarih Programının Değerlendirilmesi(Alan Araştırması-Ankara Örneği. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1).

Koçyiğit, S. (1986). Niçin Tarih Okuyoruz?.  Milli Eğitim Dergisi, 69, 59-65.

Konrapa, Z. (1948). Okullarda Tarih Dersleri. Bilgi, 2, (15).

Konuk, İ. (1963). Tarih, Coğrafya,Yurttaşlık Bilgisi Öğretimi. İlköğretim Dergisi, (509). Korkmaz, Ş. (2007). Mustafa Satı Bey ve Tarih Öğretimi Üzerine Görüşleri. Ankara

Üniversitesi  Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi,  2 (2), 152-163.

Korkmaz, Ş. , Çavuş, Ş. & Aytar, A. (2007). Tarih Öğretmenlerinin Tarih Öğretiminde Öğrenci Başarısını ölçüp Değerlendirmelerine İlişkin Görüşleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 104-119.

Köçer, M. & Demir, S. B. (2009). Atatürk İlke ve İnkılaplarına Yönelik Olarak Geliştirilen Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (3), 877-887.

Köken, N. (2002). Osmanlılarda Tanzimat Dönemi Tarihçilik ve Tarih Öğretimi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 3 (2), 65-77.

Köksal, H. (2007). İlkçağ’da Vatandaşlık Eğitimi Olarak Tarih Öğretimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (1), 271-278.

Köksal, H. (2008).      Çocukluk, Değişen Dünya ve Tarih Öğretiminden Beklentiler.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,  1 (4), 388- 396.

Köksal, H. (2007). Tarih Öğretiminde Tarihsel Düşüncenin İki Felsefi Dayanağı. Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 36 (175), 231-235.

Köksal, Hüseyin .(2002). Tarih Öğretimi ve Eleştirel Düşünce Becerilerinin Geliştirilmesi, Türk Yurdu Dergisi, 22(175), 87-90.

Köksal, H. (2007). Tarih Öğretiminde Tarihsel Algının Üç Boyutu ve Düşünsel Dayanakları. EKEV Akademi Dergisi: Sosyal Bilimler, Sayı: 11 (31).

Köksal, H. (2010/4). Tarih Öğretiminde Tarihsel Algının Üç Boyutu ve Düşünsel Dayanakları. Folklor/ Edebiyat Dergisi,16 (64), 89-96.

Köksal, H. (2010). Türkiye’de Tarih Öğretimi Tartışmaları ve Tarih Öğretiminde Kültür Okuryazarlığı. Eğitim, Çatışma ve Toplumsal Barış: Türkiye’den ve Dünyadan Örnekler, 113-121.

Köse, Y. (1956). Tarih Öğretimi ve Kaynaklar.  Eğitim Dünyası, 3 (2).

Kösoğlu, N. (2004). Tarih Eğitimine Dikkat! . Türk Yurdu Dergisi, 24 (206).

Köstüklü, N. (1997). İngiltere’de Tarih Öğretimi Üzerine Bazı Düşünceler ve Türkiye’deki Tarih Öğretimiyle İlgili Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,(8), 1-22.

Köstüklü, N. (2000). Atatürk ve Milli Mücadeleyi Anlamak veya Türk İnkılap Tarihinde Terminoloji Meselesi. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 26(48), 889-915.

Köstüklü, N .(2004). İlk ve Orta Öğretimde Tarih Öğretimi Problemler ve Öneriler.

Erdem, 14 (41).

Köymen, Ü. (1996). Öğretim Yöntemlerinin Kuramsal Temelleri ve Tarih Öğretiminden Bir Örnek. Eğitim ve Bilim Dergisi. 100 (20).

Kuran, E. (1964). Üniversite ve Yüksek Okullarımızda Medeniyet Tarihi Öğretiminin Lüzumu. Türk Kültürü Dergisi, 2 (18).

Kurat, Y.T.  (1974). Türkiye’de Milliyetçilik ve Tarih Eğitimi. Töre, (6), 33-34.

Kurat, A.N. (1947). Düzeltilmesi Lazım Gelen Bir Ders Kitabı Hakkında. Bizim Türkiye Mecmuası, 7, 6–7.

Kurat, A. N. (1971). Akademik Tarih Tahsili: Pro-seminer ve Seminerlere Dair. Türk Kültürü Dergisi, 9 (104), 81-89.

Kurnaz, Ş. & Yılmaz, D. (2006). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Atatürk İlke ve İnkılaplarını Kavrama Düzeyleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (3), 181-205.

Kurtulgan, K. & Köstüklü, N. (2010). İlköğretim II. Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde, Öğretmen Ve Müfettiş Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29,173 -196.

Kutay, D. (1958). Okul Programlarında Avrupa Tarihini Kaldırmalı mıyız? Eğitim Hareketi, 4 (46).

Kyzy,  A. A. (2012). Kırgızistan’daki Ortaokul, Lise Tarih Ders Kitaplarında Türkiye Tarihinin Okutulması. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2 (1), 79-83.

Lacombe, O. (1943). Zaman. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih –Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1(4), 69-74.

Lacombe, O. (1943). Tarih. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih –Coğrafya Fakültesi Dergisi, 2(2), 235-249.

Laçin, C. Şimşek. & Şimşek, A. (2010). Türkiye’de Bilim Tarihi Öğretimi ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yeterlilikleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 169-198.

Laçin Şimşek, C. (2011). Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersinde Yapılan Çalışmaların Öğrencilerin Bilim Tarihi ile İlgili Bilgi Düzeylerine Etkisi. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 5(1), 116-138.

Levend, A. S. (1960). Atatürk ve Tarih.  Ulus, 6 Kasım.

Martal, A. (1994). Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları Sempozyumu. Tarih ve Toplum Dergisi, (132) 59-61.

Martin, P.W. (1978). Modern Okulda Tarih, (çev. S. Akdeniz), Bilgi, 10 (10), 120-125 McKellar, I. (2003). Neden Tarih Öğretiyoruz?. Tarih Eğitimine Eleştirel Yaklaşımlar (

Yay. Haz. O. Köymen). Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.

Mehmet Satı. Tarih Dersinin Usul-i Esasisi. Tedrisatı İbtidaiyye Mecmuası, 1 (8), 1327.

Memioğlu, A. Z. (2004). Tarih Öğretimi Üzerine Bazı Düşünceler. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. (9), 303-309.

Merçil, E. (2004). Lise Ders Kitaplarında Moldovya (Boğdan) ile İlgili Bilgiler. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (40), 1-10.

Merter, F. & Yıldız, H. (2010). Cumhuriyetten Günümüze Lise Programlarının Atatürk İlke ve İnkılaplarını Genç Nesillere Benimsetmesi Bakımından Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (20), 1-27.

Metin, E. (2012). Tarih Öğretmenlerinin Tarihsel Dil Kullanımı. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012), 184-211.

Metin, E. (2006).    Turizm Destekli Tarih Eğitimi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi,4

(8), 307-333.

Millas, H. (2002). Ders Kitaplarında Öteki: Türkiye ve Yunanistan. Toplumsal Tarih Dergisi, 17(100), 63-64.

Millas, H. (2002). İnternet Adreslerinde Avrupa’da Tarih Eğitimi. Toplumsal Tarih Dergisi, 17(100), 65.

Nadar, S. & Özüçetin, Y. (2010). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Üniversiteler Düzeyinde Okutulmaya Başlanması ve Gelinen Süreç. Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 3(11), 466-477.

Ocak, G. & Demirdelen, C. (2009). Ortaöğretim 9. Ve 10. Sınıf Öğrencilerinin Tarih Dersine Bakış Açıları Ve Başarıları Arasındaki İlişkiler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:2009, 11(2), 107-131.

Oktay, E . (1963). İlkokullarda Tarih Öğretimi. Okul  ve Öğretmen,1 (1)

Orkun, H. N. (1947). Okullarımızda Tarih Öğretimi. Ülkü,1 (1)

Ortaylı, İ. (1993). Ders Kitaplarından Tarih Nasıl Öğrenilir? Bilim ve Sanat, (34). Oruç, S. (2005). Satı Bey ve Tarih Öğretimi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,

Yıl: 9, (1-2), 149-160.

Oruç, Ş. (2006). Ders Kitaplarındaki Savaş Olgusu. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(3), 9-29.

Oyan, O. (1983). Orta Eğitimde Tarih Kitapları Üzerine Küçük Bir Not. Bilim ve Sanat, (34).

Özbaran, S. (1981). Türkiye’de Tarih Eğitimi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2).

Özbaran, S. (1987). Türkiye’de Tarih Eğitimi. Tarih ve Toplum Dergisi, (8), 44. Özbaran, S. (1991). Savaş ve Tarih Ders Kitapları. Cumhuriyet, (4 Mart) Özbaran, S. (1992). Tarih İçin Coğrafya. Tarih ve Toplum Dergisi, 17 (99).

Özbaran, S. (1996 ). Dünya Bankası- YÖK-MEB Kıskacındaki Tarih: Sosyal Bilimler Öğretimi İle İlgili Seminerin Düşündürdükleri. Toplumsal Tarih, 6 (34), 58-60.

Özbaran, S. (1981). Üniversite Düzeyinde Tarih Öğretimi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakultesi Tarih Enstitüsü Dergisi. (12), 541-578.

Özbaran, S. (1998). Bir Panelin Düşündürdükleri, UNESCO, Türkiye ve Tarih Ders Kitapları. Toplumsal Tarih, 10 (56) 48-50

Özbaran, S. (1998). Gençlik ve Tarih: Bir Proje ve Pécs Toplantısı. Toplumsal Tarih Dergisi, (49) 49-56

Özbaran, S. (1998). Tarih Ders Kitapları Niçin? Kimler Tarafından, Nasıl? Toplumsal Tarih Dergisi, 10 (56) 51-55

Özbaran, S. (1998). Bir Panelin Düşündürdükleri: UNESCO, Türkiye ve Tarih Ders Kitapları. Toplumsal Tarih Dergisi, 10(56), 48-50.

Özbaran, S. (2002). Tarih Öğretiminin Güncel Sorunları. Toplumsal Tarih, 16 (100), 66-68.

Özbaran, S. (2003). TÜSİAD ve Çağdaş Tarih Öğretimi Sorunu. Bilim ve Ütopya, (109) 60-61.

Özbaran, S. (1997).     Tarih Ders Kitaplarında “Başkaları” Sorunu: Türkiye Örneği.

Toplumsal Tarih 7(38) 48-54.

Özbaran, S. (2004). Üniversitede Tarih ya da Tarihin Talihi. Toplumsal Tarih Dergisi, (132), 106-109.

Özbaş, B. Ç. & Aslan, E. (2008). Çocuklarla Birlikte Tarihsel Düşünme: 12-14 Yaş Grubu Öğrencilerinin Tarihsel Kanıta Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesinde ‘Kaynak Çalışması’ Geliştirme Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (24), 105-112.

Özbaş, B. Ç. & Aslan, E. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Tarihsel Bilgiye Yönelik Öğrenci Görüşlerini Belirleme Ölçeği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(2), 255-274.

Özdemir, E .(2001). Sovyet Dönemi Tarih Araştırmaları ve Tarih Öğretiminde Kazakistan’ın Rusya’ya Gönüllü Katılma Meselesi. Türk Kültürü, 39 (453).

Özdemir, M. Ç. (2002). Tarih Öğretimi Yeniden Ele Alınmalı. Türk Yurdu Dergisi, 22 (175), 47-49.

Özdemir, Y. (2004). Postmodernizm ve Tarih Öğretimi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 311-322.

Özgür, B. (2006). Gizli Müfredat Tartışmaları Işığında Tarih Eğitimi İçin Somut Bir Model İncelemesi. Kıbrıs Yazıları Dergisi,(3), 107-113.

Özsoy, H. (1995). Tarih Öğretiminde Metod. Türk Dünyası Türk Kültür Dergisi, (107), 12.

Öztaş, S. (2009). Atatürk Dönemi Tarih Anlayışı ve Tarih Öğretimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2, (2), 94-107

Öztaş, S . (2002). Tarih Eğitiminde Menkıbelerin Yeri ve Önemi. Türk Yurdu Dergisi, (175), 68-72.

Öztaş, S. (2008). Tarih Öğretimi ve Filmler. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 543-556.

Öztaş, S. & Turan, R. (2009). İlköğretim Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Tarih Ünitelerinin İşlenişinde Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 903-932.

Öztürk, C. (2001). Türkiye’de Harf İnkılâbından Önce Kullanılan İlkokul Tarih Programları ve Ders Kitapları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,1 (2), 409-427.

Öztürk, H. (1951). Tarih Öğretiminde Tarih Şeridinin Önemi, İlköğretim, (16), 311-312.

Öztürk, İ.H (2012). Tarih Öğretmeni Eğitiminde Eylem Araştırması Yaklaşımının Kullanılması: Bir Model Önerisi. Türk Tarih Eğitimi Dergisi (TUHED), 1(1), 99-115

Öztürk, İ. H. (2012). Tarih Öğretmeni Adaylarına BİT Destekli Öğretim Becerilerinin Kazandırılmasında Tasarım Temelli Öğrenme Yaklaşımı. E-Journal of New World Sciences Academy, 7(3), 945-968.

Öztürk, İ. H. (2012). Öğretimin Planlanmasında Öğretmenin Rolü ve Özerkliği: Ortaöğretim Tarih Öğretmenlerinin Yıllık Plan Hazırlama ve Uygulama Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 295-299.

Öztürk, İ.H. (2011). Tarih Öğretiminde Anakronizm Sorunu: Sosyal Bilgiler ve Tarih Ders Kitaplarındaki Kurgusal Metinler Üzerine Bir İnceleme. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(1), 37-58.

Öztürk, İ.H. (2011). Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 12(4), 277-301.

Öztürk, İ. H. (2011). Ders Kitaplarında Özgünlük Sorunu ve Nedenleri: Ortaöğretim Tarih Kitapları Örneği”, Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 6(1), (23-37).

Öztürk, İ. H. (2009). Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Öğretim Yöntemi Sorunları ve Yeni Tarih Programları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 34(363), (8-17).

Öztürk, İ. H. (2006). AB Bütünleşmesi Sürecinin Avrupa Ülkelerinde Sosyal Bilimler Öğretimi Üzerindeki Yansımaları. Akademi Günlüğü Toplumsal Araştırmalar Dergisi, 1(3), 29-38.

Öztürk, İ. H. (2006). Tarih Öğretiminde Avrupa Boyutunun Gelişimi: Avrupa Konseyi Çalışmalarındaki Temel Yaklaşımlar (1953-2005), Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (1-2),47-64.

Öztürk, M. (2003). Toplumsal Barış ve Tarih Öğretimi: Stradling’in Çağrıştırdıkları.

Teknik Güç, (130), 7.

Öztürk, M. (2002). Halil Berktay’la Söyleşi Tarih Eğitimi ve Ders Kitapları. Toplumsal Tarih Dergisi, 16 (100), 40-43.

Özüçetin, Yaşar. & Nadar, Senem. (2010). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Üniversiteler Düzeyinde Okutulmaya Başlaması ve Gelinen Süreç. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(3), 466-477.

Paksoy, A. (1995). Ortaokul Milli Tarih Kitaplarına Toplu Bir Bakış. Öğretmen Dünyası, 16 (189).

Paksoy, A. (1997). Lise Tarih Dersi Müfredat Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi. Öğretmen Dünyası, 18 (213).

Paksoy, A. Kadir. (2007). Tarih Eğitimi Eleştirisi Üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devletini Sorgulamak ya da Kemalizm’le Hesaplaşmak. Mülkiye Dergisi, 31(257), 87-154.

Pingel, F. (1998). Tarih Ders Kitapları Üstüne Uluslararası Araştırmalar. Toplumsal Tarih Dergisi, 10 (56).

Safran M. & Aktaş, Ö. (2012). Savaş ve Tarih, Milli Eğitim Dergisi, 41 (196), 246-257.

Safran, M. (1993). Değişik Öğrenim Basamaklarında Tarih Dersine İlişkin Tutumlar Üzerine Bir Araştırma. Eğitim Dergisi, (4), 35-40.

Safran, M .(1998). Türkiye’de Tarih Öğretimi Türk Dünyası ve Avrupa Modeli. Türkiye Azerbaycan Dostluk ve İşbirliği Vakfı Bilim-Kültür-Sanat Dergisi, (1).

Safran, M. (2002). Orta Öğretim Kurumlarında Tarih Öğretiminin Yapı ve Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma. Türk Yurdu Dergisi, Mart, 22 (175), 73-79.

Safran, M. (1996). Tarih Programları Nasıl Düzenlenmelidir? GÜGEF Dergisi, 4, 1996.

Safran, M. (2002). Ortaöğretim Kurumlarında Tarih Öğretiminin Yapı ve Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma. Türk Yurdu Dergisi, 22(175), 73-79.

Safran, M. (1996). Barışçı Tarih Öğretimi Üzerine Çalışmalar; Türkiye’de Tarih Ders Kitaplarında Yunanlılara İlişkin Kullanılan Dil ve Yunanlılara İlişkin Öğrenci Görüşleri. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1),11-26.

Safran, M. (1993).    Lise Öğretmen ve Öğrencilerine Göre Tarih Dersinin Amaçları.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (3), 35-46.

Safran, M. (1993). Tarih Öğretiminin Eğitimsel Amaçları. Belleten, 57(220), 827-842. Safran, M. (1999). Osmanlı Tarih Öğretimi ve Osmanlı İmajı. Türk Yurdu Dergisi,

(19-20), 148-149.

Safran, M. (1998). İnkılap Tarihi Öğretimine Yaklaşım Sorunları. G.Ü.G.E.F Dergisi, 18(3).

Safran,  Mustafa   &   A.   Şimşek.   (2009).       Çocuklarda  Zaman  Algısının  Gelişimi.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (6): 542–548.

Safran, M. & Şimşek, A. (2006). İlköğretim Öğrencilerinde Tarihsel Zaman Kavramının Gelişimi. İOO. 5 (2), 87–109

Safran, M. & Şimşek, A. (2011). Anlatı Bağlamında Tarih Yazımının Sorunları. Bilig, (59), 203-234.

Safran, M. & Köksal, H. (1998).         Tarih Öğretiminde Yazılı Kanıtların Kullanılması.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1): 71-86.

Safran, M. & Ata, B. (1996). Barışçı Tarih Eğitimi Üzerine Çalışmalar; Türkiye’de Tarih Ders Kitaplarında Yunanlılara İlişkin Kullanılan Dil ve Yunanlılara İlişkin Öğrenci Görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1) 11-26.

Safran, M. & Bahri A. (1998). Lise Öğretmen ve Öğrencilerine Göre Tarih Dersinin Amaçları. Eğitim Dergisi, (3).

Safran, M. & Ata, B. (1998). Okul Dışı Tarih öğretimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 87-94.

Safran, M. & Kiriş, A. (2011). Tarih Öğretiminde Anahat ve Matris Not Alma Tekniklerinin Kullanılmasının Önemi. Milli Eğitim Dergisi, (189), 187-200.

Sakoğlu, N. (2002). Yanlışları Öğretiyoruz. Toplumsal Tarih Dergisi, 17(100), 38-39.

Sarı, B. & Aslantaş, S. (2002). Tarih Öğretiminde Tek Kişilik Akademi: Halil İnalcık.

Türk Yurdu Dergisi, 22(175), 56-60.

Sarı, İ. (2006). Akademik Tarih ve Tarih Öğretiminde Sözlü Tarihin Yeri ve Önemi.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (3), 109-125.

Sarıkaya, M. (1956). Tarih ve Zaman Şeritleri. Yeni Öğretme, 4 (37).

Sarıköse, B. (2011). Tarih Öğretiminde Menkıbelerin Kullanılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (26), 311-321.

Sarıoğlu, M. (2007). Osmanlı Eğitim Reformcularından Selim Sabit Efendi’nin Muhtasar Tarih-i Osmani Kitabının Tarih Eğitimi İçindeki Yeri. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 5(19), 52-65.

Sarıoğlu, M. (2010). Egemen İdeolojik Düşüncenin İlkokul Tarih Öğretimine Yansımaları: Tanzimat’tan Cumhuriyet’in İlk Yıllarına 1839-1936. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, (24), 82-94.

Sarıoğlu, M. (2010). İlkokul Tarih ders Kitaplarında Hristiyan Toplulukların Algılanma Biçiminde Farklılaşmalar: Meşrutiyet Döneminden Cumhuriyetin İlk Yıllarına. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 8(30), 40-52.

Satı Bey. (1327). Tarih Tedrisatının Usul-u Esasiyesi. Tedrisat-ı İbtidaye Mecmuası, (8), 92-99.

Scott, J. A. (1997). Başka Bir Yol: ABD’de Tarih Kitapları ve Alternatif Arayışları. (çev.

F.Çubukçu,), Toplumsal Tarih, (38), 55-57.

Semerci, M.O. (1980). Eski ve Yenisiyle Tarih Ders Kitapları. Yeni Divan, 1(2). Sertoğlu, M. (1948). İlk ve Orta Öğretimde Tarih Okutumu Nasıl Olmalıdır? Aylık

Öğretmen Dergisi, (4).

Sever, R. & Güven, A. & Gazel, A. (2004). Tarih Öğretmenlerinin Gezi-Gözlem Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (9), 225-235.

Seydol, İ. M. (1959). Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Kadar Tarih Kitapları. Terbiye, (2).

Simpson, A. (2012). Eğitimde Tarih. (çev. İbrahim Turan). Türk Tarih Eğitimi Dergisi (TUHED). 1, 1(1), 165-171.

Stearns, P. N. (2009). Neden Tarih Öğreniyoruz?. (çev. Erkan Dinç), Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2009). 2 (1), 118-127.

Sungu, İ. (2002). Tarih Öğretimi Hakkında, (çev. B. Ata), Milli Eğitim Dergisi, (153-154), 52-59.

Şahin, C. T. (2011). Yerel Tarih Uygulamalarının Başarıya ve Öğrenci Ürünlerine Etkisi. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(16), 453-462.

Şam,  A. E. (2007). Amasya Eğitim Fakültesinde Farklı Bölümlerde Okuyan Öğretmen Adaylarının Tarih Dersine İlişkin Tutumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3), 1-19.

Şeker, K. (2010). Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Empati. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2), 91-105

Şengül, T. (2007). Siyasi Düşünce Akımları ve Tarih Ders Programlarındaki Düşünsel Değişim (1908-1930) . Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 63-97.

Şengül, T. (2003). Siyasi Düşünce Akımları ve Tarih Ders Programlarındaki Düşünsel Değişim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2007; 40 (1), 62-97.

Şıvgın, H. (2009). Ulusal Tarih Eğitiminin Kimlik Gelişimdeki Önemi. Gazi Üniversitesi Gazi Akademik Bakış Dergisi, 2(4), 35-52.

Şimşek, A. (2010). Türkiye’de Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarihe Yönelik Tutumları. IOJES, 2(1), 181-203.

Şimşek, A.& Bal, M.S. (2010). Tarih Şeridi Aracılığıyla Öğretmen Adaylarının Tarihsel Zaman Algılarının İncelenmesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 124-151.

Şimşek, A. (2009). Osmanlı İktisat Tarihi Konularının Öğretimine Zihniyet Temelli Bir Yaklaşım. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (16), 1-11.

Şimşek, A. (2008). Tarih Öğretiminde Sorgulamacı Yaklaşım Çerçevesinde Soru Sorma Becerisi ve Lise Tarih Ders Kitaplarının Durumu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-15.

Şimşek, A. (2008).Tarih Derslerinde Bütünsel Öğrenme: Gestaltçı Yaklaşımdan Holistik Yaklaşıma Bir Bakış Denemesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 5( 2), 1-16.

Şimşek, A. (2007). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Kronolojik Algılarının Geliştirilmesine Yönelik Yarı Deneysel Bir Çalışma. KUYEB (Kuramdan Uygulamaya Eğitim Bilimleri) Dergisi, 7(1), 589–615.

Şimşek, A. (2007). Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun ‘Karşılaştırmalı Türk Destanları’ Adlı Eserinin Tarih Eğitimi Açısından Değeri, Erdem Dergisi, (49), 255–266.

Şimşek, A. (2007).      Türkiye’de Tarih Öğretimin Ulusallığı ve Avrupa Merkezcilik.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (1), 9–38.

Şimşek, A. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihsel Hikâyeye Yönelik Öğrenci Görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 187-200.

Şimşek, A. (2006). Bir Öğretim Materyali Olarak Tarihsel Romana Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri, TOJET, 5(4), 73-81.

Şimşek, A. (2006).    Tarihsel Romanın Eğitimsel İşlevi.  Bilig, (37), 65-80.

Şimşek, A. (2005). Atatürk’ün Mirasının Aktarılmasında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları Üzerine Bir Deneme. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 469-485.

Şimşek, A. (2004). İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Hikâye Anlatım Yönteminin Etkililiği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 495-509.

Şimşek, A. (2003). Tarih Öğretiminde Görsel Materyal Kullanımı. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (1), 141-155.

Şimşek, A. (2002). İnkılâp Tarihi Derslerinin Gerekçeli Tarihçesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-10.

Şimşek, A. (2001). Tarih Öğretiminde Efsane ve Destanların Rolü. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(3), 11-21.

Şimşek, U. & Özdemir,Y. & Kaya, R. (2004). Türkiye Cumhuriyeti’nin Yurttaşlık Anlayışı Ve Tarihin Kullanmı. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (9), 377-386.

Şirin, İ. (2000). Kolektif Kimlik İnşa Aracı Olarak Tarihi Roman. Türk Yurdu Dergisi, 20(153-154), 170-178.

Talat, Z. (1943). Okullarımızda Milli Tarih Öğretimi. Çığır, (105).

Tanyol, C. (1952). Tarih Terbiyesi. Yeni Sabah, (15), 47-58

Tansü, E. & Tansü, Y.E. (1996). Türk Eğitim Sisteminin Gelişim Sürecinde Avrupa Tarihi Öğretimi. Türk Kültürü Dergisi, 34 (394).

Taş, F. & Sanalan, A. (2004). Öğrencilerin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersini Algılaması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 71-82.

Tekin, N.T. (2002). Tarih Öğretimi ve Ders Kitaplarına Güncel Bir Bakış, Toplumsal Tarih Dergisi, 18 (105).

Tekin, Z. (1994). Tarih Eğitimi Hakkında Bir Vesika. Yüzüncü Yıl Üniversitesi  E.F.D.

(Sosyal Bilimler), 1 (1), 75-86.

Topbaş, E. (2006). Fransa, Siyaset Odaklı Tarih Öğretimine mi Yöneliyor?. Türk Yurdu Dergisi, 26 (226).

Tosun, R. (2003). Atatürk Dönemi Tarih Çalışmaları ve Öğretimi. Selçuk Üniversitesi Ata Dergisi, 11, 54-73.

Tozlu, S. & Akbulut, A.& Kaya, R.(2004). Tarih Yazımı ve Öğretiminde Ben ve Öteki. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (Tarih Eğitimi Sayısı), (9) 411-428

Turan, M. (1991). Tarih Derslerinin Önemi ve Öğretim Teknikleri. Milli Eğitim Dergisi, (106).

Turan, O. (1952). Milliyet ve İnsanlık Mefkurelerinin Tarih Tedrisinde Ahenkleştirilmesi. Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 10 (3-4).

Turan,  R.   (1999).   Türkiye’de   Tarih   Öğretiminde   Yeni  Gelişmeler   ve   Hedefler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 7 (1) 75-82.

Turan, Ş. (1985). Okullarda Milli Tarih Programı, Öğretmen Dünyası, 6 (70).

Türk, İ. C. (2011). Osmanlı Son Dönem Tarihçisi – Eğitimcisi Ahmed Refik (Altınay) ve Tarih Eğitimi, History Studies, 3/3, 351-362.

Türk, İ. C. (2006). Osmanlı Devleti İlköğretim Okulları Tarih Müfredat Programları Tarih Öğretim Usulleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,14, 333-346

Türk, İ. C. & İşleyen, T. (2004). Tarih Dersi Öğretiminde Matematik Dersinin Yeri, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Yılı:2004, 9, 445-455.

Türker, H.& Arslan, Ö. (2008). İlköğretim 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçük Dersi Öğretiminde Belgesel Filmlerin Kullanımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 92-104.

Türker, T. N. (2002). Tanzimat’tan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Tarih Öğretimi ve Ders Kitaplarına Genel Bir Bakış. Toplumsal Tarih, 105, 50-53.

Uluçay, M. (1946). Tarihimizi Nasıl İşlemeliyiz?. Gediz, 6 (65).

Uluçay, M. (1953).Tarih Derslerinde Çevre İncelemeler. Tedrisat Mecmuası,3, 21-28 Uluçay, M. (1954). İlk ve Orta Okullarda Tarih Kitaplarını Nasıl Seçmeliyiz ? Tedrisat Mecmuası, 3 (28).

Uluçay, M. Çağatay. (1950). İngiliz Okullarında Tarih Öğretimi. İlköğretim, 15 (291-292), 3803-3805.

Ulusoy, K. (2005). Tarih Dersinde Ahlaki Değerlerin Aktarımı, Bir Okuma Parçası Örneği. Milli Eğitim, 168, 6-133.

Ulusoy, K. (2007). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih ve Ahlak Eğitimi İlişkisi Üzerine Görüşleri Sakarya İli Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 5(13), 155-177.

Ulusoy, K. (2010). Değer Eğitimi: Davranışçı ve Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Hazırlanan Tarih Programlarında Değer Aktarımı. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 32-51.

Ulusoy, K. (2009). Lise Öğrencilerinin Tarih Dersi Sayesinde Elde Ettiği Bazı Kazanımlar. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 115 -134.

Ulusoy, K. (2009). Lise Öğrencilerinin Tarih Dersinin İşlenişi İle İlgili Düşünceleri Ankara Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 417-434.

Ulusoy, K. (2009). Sosyal Bilgiler Dersinde Tarih ve Coğrafya Konuları Öğrenirken Öğretmenlerin Materyal Kullanma Durumları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 85-99.

Ulusoy, K. (2009). Öğretmen Adaylarının, Okul Deneyimindeki Uygulama Öğretmenlerinin Tarih Konularını İşleyişleri İle İlgili Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30), 1-17.

Ulusoy, K. ( 2009 ). Tarih Eğitiminde Hermeneutik Yaklaşım. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 51-68.

Ulusoy, K. ( 2009 ). Hassas Konularla İlgili Metinlerin Hermeneutik (Yorum Bilgisi) Yöntem Aracılığı İle Tarih Öğretiminde Kullanılması: Ermeni Meselesi Örneği. Turkish Studies, 4 (8), 2244-2282.

Ulusoy, K. ( 2010 ). Hermeneutik Yaklaşımın Tarih Dersinde Kullanılmasına Yönelik Bir Çalışma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 28-45.

Ulusoy, K. & Yelken, Y.T. & Üredi, L. (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tarih Konularının İşlenişinde Hypertext Kullanımı İle İlgili Görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (3), 198-208.

Ulusoy, K. & Dilmaç, B. (2009). Ağır Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği (Öğretilebilir Düzeyde) Olan Çocukların Tarih Konularından Milli Değerleri Öğrenme Süreci ile İlgili Bir Çalışma. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2), 120-135.

Ulusoy, K. & Gülüm, K. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Tarih ve Coğrafya Derslerine Yönelik Tutumları Adıyaman Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (25), 149-161.

Ulusoy, K. & Gülüm, K. (2009). Sosyal Bilgiler Dersinde Tarih ve Coğrafya Konuları İşlenirken Öğretmenlerin Materyal Kullanma Durumları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 85-99.

Unat, F. R.  (1960). Atatürk  ve Tarih.  Ulus.  29 Kasım.

Usta, N. (2011). Türkiye’de Tarih Öğretiminin Sorunlarına Bir Örnek: Kemal Kara’nın ‘İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’ Ders Kitabında İç ve Dış Düşman Algısı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (37),163-182.

Uygun, S. (2001). Türkiye’de Sözlü Tarih Araştırmaları ve Öğretmen Eğitiminde Sözlü Tarih Yönteminin Kullanımı. Akademik Araştırmalar Dergisi, 13(50), 198-208.

Üçyiğit, Ekrem. (1975). Okullarımızda Tarih Öğretimi. Felsefe Kurumu Seminerleri, Hacettepe Üniversitesi, (271), 269-275.

Ülken, H. Z. (1955). UNESCO ve Tarih Öğretimi.  Yeni Öğretmen Dergisi, (19).

Ünal, F. & Başol, S. (2010). Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Müfredatlarında Türk Ordusu ve Askerlik. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, 8, (15),161-183.

Ünal, T. (1951). Yeni Tarih Telakkisi ve Yeni Lise Tarihleri. Yeni Tarih Dünyası, 3 (27).

Ünsal, A. (1982). Tarihimizi Öğrenelim. Bilim ve Sanat, (14).

Walsh, A. (1954). Paralardan Tarih Öğrenme.  Eğitim Bülteni, 2 (14).

Vella, Y. (2001). Yaratıcı Tarih Öğretimi. (çev. B.Ata), Milli Eğitim Dergisi, (150). Vella, Y. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğrencileriyle Tarihsel Kaynakları

Kullanma. (çev. Bahri Ata). Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, (66-67), 25-27. Vurgun, A. & Avaroğulları, M. (2012). Akdes Nimet Kurat, Tarihçilik ve Tarih

Öğretimi. Türk Tarih Eğitimi Dergisi (TUHED), 2012: 1 (1), 116-130. Yahyaoğlu, T. (1965). Liselerde Okunan Tarihler Yeniden Yazılmalıdır. Türk Yurdu

Yalansız, N. (2009).      Karşılaştırmalı Tarih: Tarih Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (9), 493-498.

Yapıcı, H. (2008). Multimedya (Çoklu Ortam) Aktiviteleriyle ‘Çanakkale Zaferi’ Konusunun Öğretimi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 243-253.

Yazıcı, S. & Yazıcı, F. (2010). Yurtseverlik Eğitimi: Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Algı, Tutum ve Eğitimsel Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (10), 649-660.

Yazıcı, F. & Şimşek, A. (2012). Tarih Öğretiminde Nesnellik Sorunu. Tarih Okulu Dergisi, 13-32.

Yeşil, R. (2010). Tarih Egitiminde Soru Sorma Temelli Öğrenme. Ahi Evran Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 119-137.

Yeşil, R. (2010). Tarih Derslerinde Yapılan Bazı Öğretim Uygulamalarına Göre Öğrencilerin Öz İlgi ve Öz Yetenek Algıları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 63-80.

Yetişgin, M. (2007). Tarih, Coğrafya ve Sosyo-Kültürel Ortamın Türk Kimliğinin Gelişmesine Etkileri. Sakarya Üniversitesi Akademik İncelemeler Dergisi, 2(1), 37-68.

Yıldız, H. D. (1966). Ortaöğretimde Türk Tarihi. Türk Kültürü Dergisi, 4 (40).

Yıldız, H. D. (1964). Türk Tarihi ve Liselerimizdeki Tarih Öğretimi Üzerine Konuşmalar. Türk Kültürü Dergisi, 2 (18).

Yıldız, Ö. (2003). Türkiye’de Tarih Öğretiminin Sorunları ve Çağdaş Çözüm Önerileri. Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (15), 181-190.

Yıldız, Y.( 1980). Tarih Öğretimi ve Öğrenci Başarısının Arttırılması. Milli Eğitim Dergisi, 1(25).

Yılmaz, A. (2008). İlköğretim 6. , 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinde Osmanlı Algısı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (2), 245-261.

Yılmaz, K. & Çiviler, M. (2012). İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Yeryüzünde Yaşam” Ünitesinde Yer Alan Tarih Kavramlarının Öğretiminde Karşılaşılan Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Eylem Araştırması. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 1(1), 1-31.

Yılmaz, K. & Koca, F. (2012). Tarihsel Empati Üzerine Nitel Bir Araştırma: Tarih Öğretmenlerinin Algı, Görüş ve Deneyimlerinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 855 -879.

Yılmaz, K. & Kaya, M. (2011). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih Algısı ve Tarih Öğretimine Pedagojik Yaklaşımları. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(6), 73-95.

Yılmaz. K. & Şeker, M. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Müze Gezilerine ve Müzelerin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılmasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. İAÜD-FB, 1(2), 21-39.

Yılmaz, K. & Çolak, R. (2012). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavram Haritaları Kullanımının Öğrencilerin Tutum, Akademik Başarı ve Bilgilerinin Kalıcılık Düzeylerine Etkisi. Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi, 1(1), 1-16. (Makalede tarih konuları ele alınmıştır).

Yılmaz, M. (2000). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersleri ve Bu Konuda Yapılan Araştırmalar. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 26 (46), 313-326.

Yiğittir, S. & Öcal, A. (2010). Lise Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,13, (20), 117-124.

Yuvalı, A. (1987). Cumhuriyet Döneminde Tarih Öğretimi. Türk Kültürü, 25 (291) 389-397.

Zaman, S., Günal, H. & Zaman, N. (2011). Tarih Öğretmenlerinin Harita Kullanımı ile İlgili Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma: Erzurum Örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011 15 (2), 205-218.

Zeyrek, Ş. (2007). Liselerde Okutulan Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürkçülük Adlı Ders Kitaplarında Çanakkale Savaşları. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, (40), 707-721.

Hazırlayan

Şule Yüksel ÖZTÜRK & Ahmet ŞİMŞEK

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al