abd haberleri canlı haber
Biyografi

Zeyd bin Ali kimdir? Zeyd bin Ali hayatı ve tarihi nedir?

Tabiînden fıkıh âlimi. Hazret-i Hüseyn’in torunu ve İmâm-ı Zeynelâbidîn’in oğludur. Yâni, Zeyd bin Zeynelâbidîn Ali bin Hüseyn bin Ali bin Ebî Tâlib’dir (radıyallahü anhüm). Künyesi Ebü’l-Hüseyn olup, Hâşimî ve Kureşî nisbetleri verildi. Medîne’de 698 (H. 79) yılında doğdu. Emevî halîfesi Hişâm bin Abdülmelik zamanında, kendisine tarafdâr gözüken münafıkların kışkırtması neticesinde, halîfenin askerleriyle yaptığı savaşta şehîd oldu. Şehâdeti, 740 (H. 122) yılında olmuş, cesedi Kûfe’ye, başı Mısır’a defn edilmiştir.

İlk önce babası Ali Zeynelâbidîn bin Hüseyn’den ders almaya başlayan Zeyd bin Ali Zeynelâbidîn; ağabeyi Muhammed Bakır, Ebân bin Osman, Urve bin Zübeyr, Abdullah bin Hasen, Abdullah bin Ebî Rafi’ ve daha bir çok âlimden ilim öğrenip hadîs-i şerîf rivayet etti. Medîne’den başka diğer islâm memleketlerini de dolaşarak oralarda ilim tahsîl etti. Resûlullah’ın sallallahü aleyhi ve sellem Eshâbından bâzılarını gördü. Hitabette eşi olmadığı gibi, fıkıh ve kıraat ilminde de zamanının bir tanesi idi, Güzel konuşmaları ile etrâfındakilerin dikkatini çeker, dinleyenlere sözleri te’sir ederdi.

Zamanındaki bölücüler, Zeyd’in (rahmetullahi aleyh) değişik memleketlere ilim için yaptığı seyahatleri bahane ederek, halîfeyi aleyhine kışkırttılar. Onun ilim için dolaşmayıp, hilâfete geçmek için çevresine adam, topladığını söyleyince, Medîne dışına çıkışı yasaklandı. Fakat Zeyd (rahmetullahi aleyh) bir fırsatını bularak Kûfe’ye gitti. Orada Ehl-i beyt tarafdârı gözüken bölücülerin kışkırtması ve halîfenin yakalattıracağı korkusuyla savaş için hazırlanmaya başladı. Kendisine binlerce kişi bî’at etti. Başka şehirlerden de yardım vâdettiler. Halîfenin askerleri Kûfe’ye yaklaştıkları sırada tarafdârları kendisine; “Ebû Bekr ve Ömer’e düşman ol” dediler. O da; “Büyük dedem olan Resûlullah’ın sallallahü aleyhi ve sellem sevdiği iyi kimselere düşmanlık edemem” dedi. Bunun üzerine dörtyüz kişi hâriç, diğerleri onu savaş alanında terk ettiler. Zeyd, bunlara; “Ve kad rafadûnî” dedi. “Beni terkettiler” mânâsına gelen bu kelimeden dolayı, hıyanet edenlere râfizî denildi. Hazret-i Zeyd’in yanında kalanlara ve sonradan onların yolunda olduklarını söyleyip sapıtanlara da Zeydî denildi. Burada yapılan savaşta Zeyd (rahmetullahi aleyh) şehîd edildi. Daha sonra oğlu Yahya, Horasan taraflarına gitmiş, fakat onun da sonu şehâdetle neticelenmiştir.

Vaktini ilim öğrenmek ve yaymak, ibâdet ve Kur’ân-ı kerîm okumakla geçiren bu mübarek zât için, İmâm-ı âzam Ebû Hanîfe (rahmetullahi aleyh); “Zeyd bin Ali Zeynelâbidîn zamanında ondan daha büyük fıkıh âlimi, sorulara ondan daha seri cevap veren ve daha açık konuşan kimse görmedim” buyurdu.

Fıkıh ilminde ilk kitap yazan kişi olarak bilinen Zeyd bin Zeynelâbidîn, bir çok âlime ilim öğretti. Bunlardan, oğulları Hüseyn ve Îsâ, kardeşinin oğlu Ca’fer-i Sâdık, Zührî el-Ameş, eş-Şu’be, İsmail es Süddîgibi âlimler en meşhûrlarıdır. El-Mecmu-ul-kebîr fîl-fıkh adlı kıymetli bir eser yazmıştır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al